Sekretess

All personal och alla politiker inom stöd och omsorg arbetar under tystnadsplikt enligt de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som rör personliga förhållanden får inte lämnas ut till obehöriga.

Tystnadsplikt, eller sekretess som det också kallas, är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

Sekretess innebär bland annat

  • att personal inte får diskutera delar av sitt arbete med familj eller vänner
  • att personal inte får svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra förvaltningar som rör en enskilds personliga förhållanden
  • att man inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person samt att man inte får lämna ut fotografier av någon enskild.

Vem är bunden av sekretessen?

Sekretessen gäller alla som företräder omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, och socialtjänsten. All personal (även praktikanter, vikarier och elever) samt förtroendevalda som kommer i kontakt med brukare och patienter eller uppgifter om dessa är bundna av sekretessen.

När gäller sekretessen?

Sekretessen gäller oavsett om man arbetar eller är ledig. Den gäller även om man slutat arbeta eller har bytt arbetsplats. Sekretessen kan gälla upp till sjuttio år.

Information om personliga förhållanden kan lämnas ut till allmänheten/anhöriga eller annan myndighet om den berörda personen godkänner det.

Undantag

  • Upplysningar kan lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om det är nödvändigt för att den enskildes behov av insatser ska kunna tillgodoses.
  • Undantag finns också om vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.
  • Om ett barn riskerar att fara illa, så är personalen skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten.

Vad händer om man bryter mot sekretessen?

Om någon lämnar uppgifter som omfattas av sekretess gör man sig skyldig till ett ett brott. Straffet kan bli böter eller fängelse.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: