Detaljplanen för nya Nyckelbergsskolan är klar

Nu finns det en ny detaljplan för Stenyxan 3 m.fl. där den nya Nyckelbergsskolan ska byggas. Detaljplanen tillåter en skolbyggnad i upp till tre våningar med tillhörande idrottshall.

Detaljplanen antogs redan i juni 2023 men blev då överklagad till Mark- och miljödomstolen. Domstolen avslog överklagandena och den 27 mars 2024 fick detaljplanen laga kraft.

Vad händer nu?

I höst ska rivning av den befintliga Nyckelbergsskolan upphandlas så att skolan kan rivas kring årsskiftet 2024/2025. Om tidplanen håller kan den nya skolan börja byggas 2025 och stå klar till skolstart hösten 2027.

Mer information

För mer information om själva skolbygget, besök projektsidan: