Detaljplan för Nygård på samråd

Nu pågår planarbete för området Nygård. Syftet med detaljplanen är i linje med det som redan finns på platsen idag men ser också över framtida behov.

Genom att ta fram en ny detaljplan prövas platsens lämplighet för bostäder, kontor, vård och skolverksamhet. I den nya detaljplanen prövas även lämpligheten med att kunna tillåta komplementbyggnader såsom förråd, carports och dylikt utmed Nibblesbackevägen.

I slutet av Kihlmansgatan står idag moduler samt så finns det en multisportplan. I den delen har det tidigare inte varit möjligt med bebyggelse, vilket planen avser pröva. En byggrätt där skulle ge en möjlighet att i framtiden kunna möta ett lokalbehov som är i linje med bostäder, vårdverksamhet, kontor eller skolverksamhet.

Detaljplanen är på samråd mellan 6 maj 2024 - 3 juni 2024.