Så tycker brukarna om socialtjänsten

Nu finns resultatet från 2023 års brukarenkät inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen tillgängligt. Köpings kommun var med som pilotkommun när Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, öppnade upp för fler målgrupper, så där finns nu möjlighet att jämföra resultat med riket.

Vi genomför en enkät varje år för att kunna utveckla vårt stöd

För att ge Köpings kommuns invånare möjlighet att berätta om sina erfarenheter och därmed utveckla och förbättra det stöd vi erbjuder så genomförs varje år en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen och andra enheter inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Generellt följer Köpingsbornas åsikter rikets men både vårdnadshavare och ungdomar som berörs av socialtjänstens barn- och ungdomsvård har gett höga betyg rakt igenom. Vad gäller ekonomiskt bistånd ligger de lite under rikssnittet genomgående på frågorna.

Kommunens budget- och skuldrådgivare har fått in tre gånger fler svar än föregående år, vilket ger ett bättre underlag att arbeta vidare med. För öppenvårdsverksamheterna, som nu gjort undersökningen via SKR, ser resultaten fina ut, och även om det genomförts undersökningar inom den verksamheten tidigare är frågorna inte samma som ställts tidigare och resultaten är därmed inte helt jämförbara.

Många önskar kunna påverka hjälpen mer

- Fortfarande är det så att den indikator som generellt är lägst vid alla verksamheter är ”påverkan” (Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten?), säger samordnare Liselott Eriksson Niiranen, men även den följer hur det ser ut i riket i övrigt.

Det är en fråga förvaltningen arbetar med, men det kan vara svårt för den enskilde brukaren att få bestämma vilket stöd den önskar om handläggaren ser andra behov. Det kan handla om att brukare önskar stöd som kanske inte åligger verksamhetens ansvar, eller att det finns vissa begränsningar i lagstiftningen.

Fina resultat för familjehemsenheten

Frågorna som ställs till Köpings kommuns jour- och familjehem, samt till de unga över 13 år som är placerade i familjehem, är annorlunda mot de andra enkäterna. Av svaren kan vi ändå se att familjehemmen generellt är nöjda med de stöd de får, och också det stödet deras placerade barn får, från kommunen. Uppdragen är tydliga och kontakten tillräcklig, och man känner sig delaktig i barnens planering.

Catarina Björkman och Cajsa Lindholm

Camilla Lindqvist och Ida Osbeck

Det var väldigt få placerad barn som svarade på frågorna, men det som ändå går att se från de som svarade är att till stor del känner de unga sig trygga i sina familjehem, de känner att det finns vuxna att prata med och att de får stöd och hjälp av sina familjehemsföräldrar.

Teamledare Tove Sjölund är stolt över att det arbete som görs inom placeringsteamet visar fina resultat i undersökningen, att familjemmen är nöjda med kontakten med både familjehemssekreterarna och barnföljarna.

- Det visar hur engagerade medarbetare jag har, säger hon leende, och att samarbetet mellan oss och familjehemmen fungerar bra.

Tidigare i mars fanns placeringsteamet vid Big Inn och informerade om vad det innebär att vara familjehem, jourhem och kontaktfamilj. Placeringsteamet består av familjehemssekreterare, som är familjehemmets utsedda kontaktperson, och barnföljare, som är det placerade barnets utsedda socialsekreterare.

Läs mer om att bli familjehem

Resultaten används aktivt varje år i förvaltningens verksamhetsplan

I förvaltningens verksamhetsplan används flera av indikatorerna från brukarundersökningen för att mäta hur verksamheternas kvalitet förändras över åren. Förändringar följs och det kan uppmärksammas om någon indikator blir markant bättre eller sämre. Resultaten analyseras och olika åtgärder planeras, exempelvis hur vi kan öka tillgängligheten för våra brukare. Resultaten från brukarundersökningen används även för att jämföra oss med andra kommuner med liknande förutsättningar, och resultaten presenteras i verksamheten och för nämnden, då det är ett sätt att följa verksamhetens kvalitet.

Resultat för de olika verksamheterna

Nya målgrupper i den nationella undersökningen

SKR håller i den nationella brukarundersökningen av socialtjänstens delar som berör myndighetsutövning (ungdomar, vårdnadshavare som berörs av barnavårdsärenden, vuxna som har kontakt utifrån missbruk/beroende, personer som söker utifrån ekonomiskt bistånd) som Köpings kommun deltar i.

2023 var Köping med som pilotkommun för delar inom öppenvårdsverksamhet, och då fick unga och vårdnadshavare svara på frågorna. Eftersom samma frågor ställs i hela Sverige går det att jämföra resultatet med andra kommuner.

I Köping genomförs undersökningen också på Jobbcenter, öppenvård för vuxna, budget- och skuldrådgivningen samt hos kommunens uppdragstagande familjehem och de placerade barnen över 13 år. Även för dessa målgrupper är resultaten i hög grad positiva och brukare är generellt nöjda med de olika indikatorerna, till exempel tillgänglighet, visad förståelse och om livssituationen blivit förbättrad.