Välkommen till kommunfullmäktige 4 mars

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen på Folkets hus, måndag 4 mars kl. 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Meddelanden
  4. Riktlinjer för pension och omställning
  5. Riktlinjer för gåvor, uppvaktning samt personalförmån Köpings
  kommunkoncern
  6. Riktlinje för representation Köpings kommunkoncern
  7. Ombudgetering och investeringsmedel
  8. Svar på medborgarförslag - Att Köpings kommun/VME tar över
  ansvar och skötsel av lekparker som i nuläget ska skötas av
  samfälligheter
  9. Svar på medborgarförslag - Skyddsbarriärer
  10. Svar på motion - Avskaffa helvegetariska dagar (SD)
  11. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande
  sammanträde
  12. Enkel fråga - Finansieringen av porträttskulpturen av Agda
  Östlund (M)
  13. Anmälan av Motioner och Medborgarförslag
  14. Anmälan av handlingar
  15. Val av huvudmän för Sparbanken Västra Mälardalen, 2024-2028
  16. Vissa val m.m.

Börje Eriksson
Kommunfullmäktiges Vice ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentliga och mellan klockan 18.00-18.30 hålls allmänhetens frågestund. För att få din fråga lyft måste den anmälas senast 5 arbetsdagar före det sammanträde då den är avsedd att ställas.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlandsa television och kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kallelser för kommunfullmäktige - Köpings kommun (koping.se) Pdf, 228 kB.