Kommunen och polisen undertecknade medborgarlöften för 2024

Från vänster: Per Ågren (S), kommunstyrelsens ordförande, Maria Bäck, lokalpolisområdeschefen i Västra Mälardalen och David Schanzer-Larsen, kommunchef skriver under nya medborgarlöften för 2024.

Arbetet för ett tryggare samhälle fortsätter, och Köpings kommun och polisen har nu undertecknat medborgarlöften för 2024.

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften är ett initiativ från polisen för att komma närmare medborgarna. Genom att engagera sig i medborggarnas upplevelser och erfarenheter, kan polisen tillsammans med kommunen genomföra åtgärder för att öka tryggheten, minska brottsligheten och stärka förtroendet för polisen. Medborgarlöften hjälper till att prioritera medborgarnas och medarbetarnas perspektiv för att bättre förstå lokala problem.

Tre fokusområden för 2024

Polisen och Köpings kommun har identifierat tre fokusområden för 2024. Dessa baseras på statistik från rapporteringssystemet Embrace, polisanmälda brott, medbogardialoger, polisens strategiska lägesbild och analyser utförda av Köpings kommuns verksamheter.

1. Förebyggande arbete mot barn, unga och unga vuxna i ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) frågor

Brottsligheten i samhället är till stor del kopplad till att allt fler människor använder droger. Trots att narkotikabruket har minskat bland yngre människor, har det ökat bland äldre. Droganvändning har blivit mer normaliserat i samhället över tid och framtidstro har påverkats negativt.

Exempel på planerade åtgärder

  • Ökad närvaro av polisen, både i uniform och civilt
  • Informationsinsatser till vårdnadshavare baserat på kommunens ungdomsgrupps och andra identifierade behov.
  • Erbjuda barn och ungdomar alternativ till en kriminell livsstil.

2. Ökad trygghet och minskad brottsbenägenhet i centrum och Nygårdsområdet

Idag finns utmaningar vad gäller den upplevda otryggheten i Köpings kommun. Det handlar bland annat om att öppen narkotikaförsäljning rapporteras i centrum och på Nygårdsområdet. Invånarna efterfrågar fler aktiviteter som skapar gemenskap, som fritidsgårdar, informationsträffar och föreningsaktiviteter.

Exempel på planerade åtgärder

  • Trygghetsvandringar
  • Skapa aktiviteter och miljöer som gör att medborgare vill vistas i centrala delarna av Köping, dygnet runt.
  • Snabba insatser för att snabbt återinföra personer som hamnat i utanförskap till utbildning, stödinsats eller annan sysselsättning.

3. Trafiksäkerhet

Allt fler personer rapporterar in otrygghet i Köpings trafikmiljö och allmänhetens rädsla för olyckor är väldigt tydlig. Det handlar bland annat om störande buskörning, felparkeringar och högljudda ungdomsgrupper.

Exempel på planerade åtgärder

  • Installera trafiksäkerhetsåtgärder på Ringvägen, Skogsleden och södra delen av Östanåsgatan.
  • Utföra trafikmätningar utifrån tips och rapporter i Embrace.
  • Utföra hastighetskontroller baserat bland på kommunens trafikmätningar och rapporter i Embrace.

Positiv inställning till underteckning av medborgarlöftena

Trygghetsfrågan är en av de viktigaste frågorna på Köpings kommun och det känns bra att ta nästa steg i arbetet, David Schanzer-Larsen, kommunchef.

Vi har hittat en bra struktur på hur vi ska jobba, var och en i sitt eget uppdrag men också tillsammans, Maria Bäck, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen.

Det här ger ökat tryck i arbetet och det är positivt, Per Ågren (S), kommunalstyrelsens ordförande.