Nytt projekt för ökad service på landsbygden

Vi kommer under våren att inleda arbetet med att ta fram en serviceplan för centralorterna på landsbygden. Med hjälp av lokala aktörer i civilsamhälle och näringsliv ska behovet av kommersiell service att kartläggas. Projektet har beviljats medel från programmet ”Samverkan för bättre service i landsbygder”.

Av våra ungefär 26 200 invånare lever och verkar ungefär 7 000 personer utanför de centrala delarna, på orter som Himmeta-Bro, Kolsva, Munktorp, Odensvi och Västra Skedvi.

- Kommersiell service är viktig för invånarna på landsbygden och centralorterna. En serviceplan ska tydliggöra de önskemål och behov som finns från näringslivet, föreningar men framför allt invånarna. Därför är den här satsningen viktig, säger Richard Folkebrant, näringslivschef i Köpings kommun.

Servicen kan handla om post, apotek eller livsmedel

Ett lokalt engagemang är avgörande för att kunna stärka långsiktig tillgång till kommersiell service, exempelvis dagligvaror, postservice eller apotek. Köpings kommun behöver kunskap och resurser för att kunna utveckla service – och behoven ska beskrivas av de som bor och verkar på landsbygden.

- Arbetet med serviceplanen blir en viktig del av kommunens fortsatta ambition att utvecklas ihop med näringslivet, säger kommunalrådet Astrid Lamprecht (KD).

Projektmedel finansierar arbetet för att samla in information

Köpings kommun har fått projektmedel från programmet ”Samverkan för bättre service i landsbygder” med Jordbruksverket som finansiär och Tillväxtverket som stödjande myndighet. Under projekttiden som avslutas 31 mars 2025 kommer vi gemensamt ta fram en serviceplan.

Köpings kommun ska även att delta i ett nationellt nätverk med andra kommuner som omfattas av stödet i denna utlysning med möjlighet att ta del av goda exempel.

Serviceplanen ska ligga till grund för arbetet med landsbygdsfrågor hos kommunens förvaltningar och stärka det interna arbetet för utvecklingen av Köpings kommuns alla delar.

Blå flagga med gula stjärnor. EU:s symbol.