Dagvattendammar ska anläggas längs med Ullvileden

Skiss över diket och dammarna invid Ullvileden.

I oktober startar Västra Mälardalens Energi och Miljö AB ett arbete med att anlägga dagvattendammar längs med Ullvileden. Hela arbetet väntas pågå till våren 2024.

Arbetet

I första skedet anlägger VME dammarna samt ansluter dem mot det befintliga dagvattennätet. Ett nytt dike kommer sedan att anslutas mot dammarna från befintliga brunnar vid gång- och cykelbanan till Fjärilsgatan.

Varför utförs arbetet?

För att öka kapaciteten på de befintliga dagvattenrören nedströms. Detta gör att riskerna minskar för en översvämning.

Störningar

Arbetet innebär en del störningar för trafikanter på Ullvileden då anslutning till befintligt dagvattennät kräver att vi korsar gatan med rör. Det kommer stundtals vara svårframkomligt när arbetsmaskiner trafikerar gatorna. Ullvileden kan komma att stängas av tillfälligt för trafik. Var uppmärksam på tillfällig skyltning. Arbeten som orsakar störande buller kommer förekomma under en begränsad tid och endast under vardagar 7–18. Vi ber er ha överseende med detta.

Kontakt

Vid frågor om arbetet, vänligen kontakta VME:s kundtjänst:

0221-670 610