Risk för översvämningar - se över ditt dagvattensystem

Det finns risk för kraftig blåst och stora nederbördsmängder med översvämningar som följd närmaste tiden och alla fastighetsägare uppmanas att se över sina dagvattensystem. VME gör också åtgärder för att förebygga översvämning.

Du kan läsa mer om vad du som fastighetsägare kan göra i länsstyrelsens broschyr

VME arbetar nu med särskilda åtgärder för att förebygga översvämning

  • Sopar gator och suger rent rännstensbrunnar på prioriterade kommunala gator och områden i Köping, Kolsva och Munktorp.
  • Gör en översyn av stora dagvattenanläggningarna som dagvattendammar och större diken.
  • Tar ned ett träd i Scheeleparken som riskerar att blåsa omkull.

Anmälan angående vatten och avlopp gör du via en felanmälan via VME:s webbplats