Backsvalehög på plats i Norsa hagar

Backsvalan är en fågelart som är sårbar på grund av att den har svårt att hitta lämpliga boplatser. Nu har den fått en ny boplats i Norsa hagar.

Backsvalor i Norsa hagar

I Norsa hagar ses ofta backsvalor som födosöker över strandängarna under sommarhalvåret, men några lämpliga platser för häckning har inte funnits. Nu har en hög med sand och stenmjöl placerats i ett soligt läge mellan skogen och strandängen. Högen ska förhoppningsvis bli en bra boplats för backsvalor, och kanske även för några sandlevande insektsarter.

Ett samarbete gjorde högen möjlig

Backsvalehögen är byggd genom ett samarbete mellan Hedströmsdalens ornitologiska förening och Köpings kommun. Föreningen kommer framöver att sköta högen och gräva fram nya rasbranter när det behövs. Projektet har delvis finansierats med statligt LONA-bidrag.