Fler svar på 2022 års brukarundersökning

Förstora bilden

För att höja kvaliteten på socialtjänstens arbete och ta vara på Köpings kommuns invånares åsikter genomförs varje år en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen och andra enheter inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Den årliga brukarundersökningen hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfördes under oktober månad och resultatet används i förvaltningens kvalitetsarbete. Svarsfrekvensen 2021 var väldigt låg inom vissa områden och inför 2022 gjordes ett omtag för att öka svarsfrekvensen. En förändring var bland annat att vissa återgick till fysiska enkäter. Inför kommande undersökningar tittar man på hur andra går till väga för att kunna göra enkäten digitalt men inte tappa svarsfrekvensen.

- Att göra den digitalt förenklar efterarbetet så otroligt mycket, berättar samordnare Liselott Eriksson Niiranen.

Resultatet i helhet är gott

Som tidigare år påvisar dock resultatet en stor nöjdhet med det stöd som verksamheterna erbjuder. Den fråga som generellt får lägst nöjdhet handlar om hur mycket den enskilde kan påverka vilket stöd hen får.

-Det är något vi behöver tänka på, säger Eriksson Niiranen, men i praktiken är det lite svårare att genomföra då vi har det vi har att erbjuda.

Frågan om handläggaren frågar efter ens synpunkter indikator som ändå visar att man blir tillfrågad, och de verksamheter där det finns jämförelsesiffror från riket går att se att Köpings resultat följer rikets.

 • Barn (unga 13 år och äldre) är överlag väldigt nöjda trots att endast hälften känner att deras situation är förändrad
 • En väldigt stor andel medborgare anser att deras handläggare/kontakt visar stor förståelse för situationen
Frågor och svarsalternativ i enkäten
 1. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt?
  Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet ej/ingen åsikt
 2. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får?
  Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet ej/ingen åsikt
 3. Hur stor förståelse visar din kontakt för din situation?
  Mycket stor, ganska stor, ganska lite, mycket lite, vet ej/ingen åsikt
 4. Frågar din kontakt efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
  Ja, nej, vet ej/ingen åsikt
 5. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten?
  Mycket, ganska mycket, ganska lite, inte alls, vet ej/ingen åsikt
 6. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får?
  Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd, vet ej/ingen åsikt
 7. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt?
  Förbättras mycket, förbättras lite, ingen förändring, försämrats lite, försämrats mycket, vet ej/ingen åsikt

Nationell undersökning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller i den nationella brukarundersökningen av socialtjänstens delar som berör myndighetsutövning (ungdomar, vårdnadshavare som berörs av barnavårdsärenden, vuxna som har kontakt utifrån missbruk/beroende, personer som söker utifrån ekonomiskt bistånd) som Köpings kommun deltar i. Eftersom samma frågor ställs i hela Sverige går det att jämföra resultatet med andra kommuner.

I Köping genomförs undersökningen förutom inom myndighetsutövningen även på Jobbcenter, öppenvård för barn och familj och för vuxna, budget- och skuldrådgivningen samt hos kommunens uppdragstagande familjehem och de placerade barn över 13 år.