Flera förhandlingar avslutade kring heltidsresan

Vård- och omsorgsförvaltningen har kommit överens med fackförbundet Kommunal om hälften av de sex förhandlingar kring heltidsresan som hållits under mars. Bland annat blir det inga kortade nattpass, en fråga som varit väldigt viktig för Kommunal och dess medlemmar, och som uppmärksammats i media.

Under mars månad har förhandlingar hållits inom ramen för projektet "heltid som norm", det som ofta kallas heltidsresan.

Det som förhandlats är:

  • Heltid som norm vid nyanställning
  • Samplanering
  • Kortade nattpass
  • Flexibelt grundschema
  • Arbetspassens längd
  • Antal fridagar

I förhandlingarna har parterna nu enats om heltid som norm vid nyanställningar, att man ska arbeta med samplanering, och att nattpassen behålls som de är.

Tre av förhandlingarna slutade i oenighet, och frågan om flexibelt grundschema gick vidare till en central förhandling.

Nattpassen kommer inte att kortas

Några av förslagen har väckt starka känslor inför förhandlingarna, bland annat det om att korta nattpassen. Det förslaget blir nu alltså inte av, utan arbetsgivaren har valt att backa på den punkten till förmån för att komma överens om andra delar av heltidsresan.

– För oss har det varit oerhört viktigt att nattpassen behålls så som de är idag, säger Camilla Dahl, fackligt ombud på Kommunal Bergslagen sektion Mälardalen. Att korta nattpassen hade även påverkat dag- och kvällspersonalen, och det hade blivit svårt för våra medlemmar med bitar som familjeliv och återhämtning.

– Vi lade ett förslag om att korta nattpassen, bland annat för att vi skulle få bättre förutsättningar för att ta bort delade turer, säger Annasarah Pavasson, förvaltningschef för vård och omsorg. Nu har vi valt att lyssna in våra medarbetare och Kommunal i den här frågan och i stället kunnat enas bland annat om att heltid ska vara norm vid nyanställningar.

Heltidsresan är ett samarbetsprojekt
mellan SKR och Kommunal

Heltidsresan är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal, och handlar om att möta upp den personalbrist som kommer av att befolkningen åldras, och samtidigt öka jämställdheten i en kvinnodominerad bransch.

– Vi har hela tiden varit överens med arbetsgivaren om att heltid ska bli norm inom vård och omsorg, säger Tony Eklund, ordförande Kommunal Bergslagen sektion Mälardalen. Sen har vi varit oense om visst innehåll och vissa tillvägagångssätt i projektet.

Bland annat har man i förhandlingarna ställt krav på att arbetsmiljön behöver ses över för att man ska kunna godkänna heltid som norm vid nyanställningar. Här har parterna nu kommit överens i förhandlingarna.

Tryggande besked gav
överenskommelse om samplanering

En annan förhandling där man kunnat enas är den angående samplanering, alltså att den extra tid som kan uppstå om fler arbetar heltid ska kunna tas tillvara även på en annan enhet man samplanerar med. Det här har väckt lite oro bland medarbetare, eftersom det funnits oklarheter kring hur samplaneringen ska gå till.

Camilla Dahl på Kommunal beskriver att de efter förhandlingarna känner sig lugnade kring samplaneringsfrågan. Inom äldreomsorgen arbetar de flesta redan på det här sättet, och när det gäller LSS och socialpsykiatri har parterna kommit fram till att jobba vidare i arbetsgrupper för att hitta ett bra format för samplaneringen.

– Det känns bra att man får vara i sin ”trygga hamn” så att säga, berättar Camilla. Alltså att medarbetaren har sin grund på sin enhet och att det är en begränsad grupp man samplanerar med.

Annasarah Pavasson lyfter också riskanalyserna som en viktig del i att förslagen ska fungera bra i verksamheterna.

– Riskanalyser kommer göras ute på enheterna, berättar Annasarah. Det är viktigt att det blir så eftersom alla enheter har olika förutsättningar.

Henrik Lindéh, som är projektledare för heltidsresan, ser positivt på utgången av förhandlingarna:

– Jag är glad att vi har tagit oss framåt i frågorna, i och med att det är ett gemensamt projekt och vi är beroende av varandra för att komma vidare, säger Henrik.