IVO kritiserar den medicinska vården i kommunens äldreboenden

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, genomför en landsomfattande granskning av den medicinska vården inom särskilt boende för äldre. Som en del i granskningen har IVO gjort inspektioner på plats i flera kommuner i regionen, bland annat Köping. Nu har inspektionens beslut kommit, och man kritiserar bland annat läkemedelshanteringen och kunskapen inom svenska språket.

Eftersom IVO tidigt under coronapandemin fick indikationer på risker inom äldreomsorgen har de valt att granskat alla Sveriges kommuner, för att ta reda på om det finns förutsättningar att ge en god och säker vård för personer som bor på särskilt boende.

Liknande kritik som mot andra kommuner

Kritiken som nu kommer mot Köpings kommun är liknande som mot övriga kommuner i både länet och resten av Sverige.

IVO konstaterar i sitt beslut följande brister:

  • Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
  • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • Vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

– Vi ser väldigt allvarligt på de brister som lyfts av IVO, säger Annasarah Pavasson, vård- och omsorgschef i kommunen. Det här är områden som vi redan identifierat som utmaningar, och där vi nu behöver arbeta ännu mer fokuserat för att få till förbättring.

Fokus på bland annat samverkan och skärpta krav

Köpings kommun ska återrapportera hur man arbetat med bristerna till IVO senast den 20 mars i år, men redan nu har förvaltningen genomfört en rad olika åtgärder.

– Det kanske låter konstigt, men vi välkomnar den här granskningen därför att vi tycker att det är positivt att patientsäkerheten inom äldreomsorgen kommer på agendan, säger Eva Saaw, kvalitetschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Hon menar att de som bor i särskilt boende idag allt oftare är multisjuka med komplexa medicinska behov, vilket kräver kunniga medarbetare med rätt förutsättningar. Något förvaltningen arbetar för att skapa.

Bland annat har det satsats mycket på kompetensutveckling och förbättrad dokumentation. Hälso- och sjukvårdsdokumentationen har till exempel flyttats till samma journalsystem som regionen, vilket ger bättre patientsäkerhet. Just samverkan med regionen, framför allt kring läkarstöd, är en viktig faktor för kvaliteten inom kommunens hälso- och sjukvård.

Även kraven kring delegering har skärpts, och förvaltningen satsar på att förbättra språkkunskaperna hos medarbetare med annat modersmål.

Läs mer

Läs hela IVO:s beslut (pdf). Pdf, 1 MB.

Läs mer om vad du kan göra när du inte är nöjd med din vård och omsorg.

"Kraftsamling för att utbilda omsorgspersonal" - artikel om förvaltningens arbete med kompetensutveckling.