Ditt svar är viktigt för oss!

Varje år i oktober genomförs en brukarenkät inom socialtjänstens verksamheter. Det är en undersökning som ska ge mer kunskap om brukarnas erfarenheter av kommunens tjänster där resultatet användas till att utveckla och förbättra verksamheterna.

Ditt svar är viktigt för oss

Har du ett möte bokat med någon verksamhet hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen under oktober, oavsett om det är fysiskt på plats eller digitalt, kommer du bli erbjuden att svara på enkäten. Vi uppskattar mycket om du tar dig tiden att svara på frågorna, du har dock självklart rätt att avböja.

Enkäten består av åtta frågor och tar ca 5-10 minuter att besvara.

En kunskapsbaserad socialtjänst

Att få in många svar är ett viktigt verktyg som ger oss kunskapsunderlag för att utveckla verksamheten och förbättra vår kvalitet. Flera av frågorna utgör också viktiga indikatorer som årligen följs upp i bland annat verksamhetsplanen.

Om enkäten
  • För de som besöker individ- och familjeomsorgen (social barn- och ungdomsvård - vårdnadshavare och ungdomar från 13 år, ekonomiskt bistånd, missbruks- och beroendevård samt öppenvård för barn och familjer) under denna period kommer Sveriges Kommuner och Regioners undersökning erbjudas.
  • Även social- och arbetsmarknadsförvaltningens andra områden så som öppenvård för personer med risk-, missbruks- eller beroendeproblematik, öppenvård för våldsutsatt, personer med stöd utifrån boendesituation och den kommunala arbetsmarknadsenheten kommer genomföra en undersökning med samma frågor men via ett annat enkätverktyg.
  • Köpings kommuns familjehem, samt de barn över 13 år som är placerade i dessa, erbjuds en separat enkät som sträcker sig över en längre tidsperiod (oktober till december).
  • Personer som besöker kommunens budget- och skuldrådgivare erbjuds också en separat enkät som sträcker sig över en längre tidsperiod (oktober till december).