En ny detaljplan i centrum är klar

En ny detaljplan för byggnaden där galleri Ågången finns innebär att byggnaden kan användas för centrumverksamhet och bostäder istället för bara handelsverksamhet.

Planområdet ligger i centrala Köping mellan Hökartorget och Torggatan. Detaljplanen ersätter del av gällande detaljplan PL 236, Del av centrum Kv Midgård, för fastigheten Manhem 15. I gällande detaljplan är fastigheten Manhem 15 planlagt endast för handelsändamål (H). I den nya detaljplanen ersätts handelsändamålet med centrumverksamhetsändamål. Det gör det tillåtet med fler typer av verksamheter i bottenvåningen än bara handel, vilket ökar förutsättningarna för en levande bottenvåning. Planförslaget tillåter också bostäder på andra våningen i befintlig byggnad.

Detaljplanen får laga kraft 26 maj 2023 om den inte blir överklagad.