Taxor och avgifter för vatten och avlopp

Här hittar du all information om vad vatten och avlopp kostar. Taxan för vatten och avlopp i Köpings kommun är avgiftsfinansierad, det betyder att inga skattemedel används.

I det här dokumentet hittar du alla taxor och avgifter för allt som rör vatten- och avlopp.

VA-taxa 2024 (PDF) Pdf, 781 kB.

Så fungerar VA-taxan

Taxan för vatten och avlopp i Köpings kommun är avgiftsfinansierad, det vill säga inga skattemedel används. Taxan ska täcka nödvändiga kostnader för Köpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och alla fastighetsägare som är anslutna till det kommunala VA-nätet ska betala avgift enligt VA-taxan.

Avgifterna ska täcka kostnader för att producera dricksvatten, ta hand om och rena avlopps- och dagvatten samt att underhålla och förnya ledningsnätet med tillhörande anläggningar. VA-taxan fastställs av kommunfullmäktige. Beslut om att ändra den del i taxan som rör avgifternas belopp har kommunfullmäktige delegerat till VME.

Två delar i taxan

Taxan delas upp i två delar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som fastighetsägaren måste betala för att ansluta sig till det kommunala nätet. Den påverkas av tomtytan, antal bostadsenheter/lägenheter på fastigheten samt vilka vattentjänster som ska anslutas (dricksvatten, spillvatten, dagvatten).

Avgiften täcker kostnaderna för att dra fram servisledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten från kommunens huvudledning till fastigheten. Ju större tomtyta, desto längre ledningar krävs. En förbindelsepunkt upprättas normalt ca 0,5 m utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan VA-ledningsnätet som huvudmannen, det vill säga VME, ansvarar för och fastighetens egna servisledningar. I Köpings kommun är VME huvudman för den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.

Även obyggda tomter som är avsedda för byggande ska betala anläggningsavgift.

Ifall tomtytan utökas eller om det sker om- eller tillbyggnad så antalet bostadsenheter förändras måste detta anmälas till VME och kompletterande anläggningsavgift betalas.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften består i sin tur av två delar, en fast och en rörlig del.

Den fasta delen är en fast avgift som betalas per fastighet och fast avgift per bostadsenhet/lägenhet. Fastigheter som huvudsakligen har annat ändamål än bostadsändamål (benämns som Övrig fastighet i taxan) betalar tomtyteavgift i stället för bostadsenhetsavgift, en kostnad per kvadratmeter.

Den rörliga delen, förbrukningsavgiften, debiteras per kubikmeter och är beroende av hur mycket vatten som förbrukas.

Brukningsavgiften ska bekosta produktion och leverans av dricksvatten, bortledning och rening av spill- och dagvatten samt underhåll och förnyelse av ledningsnät och anläggningar. Den täcker även kostnader för administration, information, mätarbyten, avläsningar, samt fakturering.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: