Schakttillstånd & trafik­anordningsplan

För alla slags arbeten som innebär grävning på kommunens mark krävs schakttillstånd. Till ansökan behöver du också bifoga en trafikanordningsplan (TA-plan) för hur arbetet ska utföras säkert i trafiken.

Ansök via vår e-tjänst

Ansökan om schakttillstånd och trafikanordningsplan i Köpings kommun görs via e-tjänsten ISY Case. Du måste först ha läst och godkänt våra instruktioner och regler för att kunna ansöka om schakttillstånd.

Tillståndet fungerar även som beställning för återställning av markbeläggningen. Som entreprenör ansvarar du för att arbetet utförs med största möjliga försiktighet både över och under mark.

Lathund och videoguide

När du loggat in kan du enkelt nå all information du behöver genom att klicka på knappen ”hjälp” uppe i det högra hörnet (se bilden nedan).

För mer information klicka på hjälpknappen.Förstora bilden

Från hjälpmenyn kan du sedan ta dig vidare genom att scrolla ner och klicka på knappen ”Schakt & Trafikanordning”. Här finner du en lathund och flera användbara videoguider.

lathundFörstora bilden

Ansökan om schakttillstånd

 • Ansökan om schakttillstånd ska göras minst tio arbetsdagar innan planerad byggstart.
 • Vid akuta fel, som läckor och kabelbrott, får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men du ska skicka in din ansökan senast en vecka efter att arbetet påbörjades.
 • När du ansöker om schakttillstånd för arbete på eller i anslutning till kommunala gator samt gång- och cykelbanor ska alltid en ansökan om TA-plan göras. TA-planen ska sen godkännas av oss.
 • TA-planen ska alltid finnas på plats vid arbetet.

Ansökan om trafikanordningsplan

 • Ansökan om trafikanordningsplan ska skickas in senast 10 arbetsdagar innan arbetet ska starta.
 • Om arbetet påverkar gator och vägar* där kollektivtrafiken går ska ansökan om TA-plan lämnas in senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska starta.
  *Glasgatan, Järnvägsgatan, Nygatan, Torggatan och Västeråsvägen.

En TA-plan ska innehålla:

 • Uppgifter om utföraren
 • Plats för arbetet
 • Datum och tider för arbetets start och slut
 • Namn på ansvariga personer.
 • Ritning där det framgår på vilket sätt trafikanordningar kommer att användas

Trafikanordningsplanen är till för att:

 • Varna trafikanterna i god tid innan de kommer in i arbetsområdet
 • Vägleda trafikanterna på ett tydligt och säkert sätt genom eller förbi arbetsplatsområdet
 • Värna om säkerheten för personalen som ska utföra arbetet
 • OBS! Kom ihåg att tänka på säkerheten och framkomligheten även för cyklister och fotgängare!

Viktig information för dig som söker tillstånd i ISY Case

 • I kommunen hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning/av etablering för både Schakt och Trafikanordningsärenden i systemet ISY Case. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet under hela processen håller ärendets status aktuell i ISY Case. Detta för kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt för sökanden undvika eventuella viten.
 • När sökanden sätter status till ”Ansökan”. Ansökan handläggs fram till ett beviljande där handläggaren om det krävs begär komplettering i ärendet, och då sätter status till ”Komplettera”.
 • För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”Ansökan”. Då handläggaren bedömer att ansökan är komplett, och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. Glöm inte att både Schakttillstånd och TA-plan (Trafikanordningsplan) skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas.
 • När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar sökanden status i ärendet till ”Pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras av sökanden under hela processen. Dessa justeringar måste accepteras av handläggare.
 • Handläggaren/ väghållaren kan under arbetets gång meddela sig med sökanden via meddelandefunktionen (e-post) i ISY Case. ISY Case skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.
 • När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för Schaktärenden sättas till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”Avslutad” när trafikanordningen avetablerats från platsen.

Avgifter för schakttillstånd, TA-planer och sanktionsavgifter vid brister

Vi tar ut en handläggningsavgift för schakttillstånd. Dessutom kan eventuella brister och felaktigheter vid schaktningsarbeten och trafikanordningsplaner leda till sanktionsavgifter mot ansvarig entreprenör. Syftet med sanktionsavgifterna är att skapa en mer trafiksäker miljö i kommunen.

Beskrivning av avgifter för schakttillstånd och trafikanordningsplaner, samt dess summa och motiv

Avgift för schakttillstånd

Summa

Kommentar/motiv

Schakttillstånd

1 500 kr

Från och med 1 januari 2022 tar vi ut en avgift

TA-plan

1 500 kr

Vid behov av TA-plan ingår det i avgiften för schakttillstånd

Beskrivning av sanktionsavgifter, dess summor och motiveringar

Sanktionsavgifter

Summa

Kommentar/motiv

Schakttillstånd saknas

10 000 kr

Ett schakttillstånd är mycket viktigt att det finns i syfte att arbetet ska utföras säkert gentemot personal och trafikanter och minska risken för olyckor

TA-plan saknas

10 000 kr

En TA-plan behövs vid behov för att säkerställa alla trafikanters trygghet och minska risken för olyckor i trafiken

Ej förlängt TA-plan och/eller inte informerat de som berörs av en totalavstängning

10 000 kr /påbörjad vecka

Ett arbete som fortlöper utan förlängning och/eller utan att informera berörda kan innebära allvarliga konsekvenser, t. ex. att blåljuspersonal hindras framkomst

Avstängning inte utförd enligt TA-plan

10 000 kr

TA-planen ska följas för att säkerställa trafikanters och personals säkerhet

Entreprenören inte följer särskilda villkor i tillståndet

2 000 kr

Villkoren i tillståndet finns i syfte att göra platsen säker. Vid avvikelse från villkoren ökar risken för olyckor

Överskriden tid av schakt utan att förlängning av tillståndet har skett

1 000 kr /dag

En överskriden tid av schakt kan innebära en säkerhetsrisk

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: