Vår organisation

Vi ansvarar för fjärrvärme i Köpings och Arboga kommun samt gator, vägar, trafik, vatten och avlopp, parker och naturområden i Köpings kommun.

Vi är ett kommunalt bolag

VME ägs till 100 procent av Köpings kommun.

Tekniska kontoret blev en del av VME

Tekniska kontoret var en förvaltning på Köpings kommun som blev en del av VME 2020. Tidigare ansvarade VME enbart för fjärrvärme men är nu ett bolag som ansvarar för stora delar Köpings kommuns infrastruktur.

Hur vi är organiserade

VD: Christer Nordling.

Staben

Avdelningens främsta uppgift är att arbeta med exploatering och i det arbetet ingår det att vi bistår Samhällsbyggnadsförvaltningen i deras arbete med detaljplanerna. Staben medverkar bland annat i framtagandet av de underlag som behövs i arbetet med detaljplanerna, så som geotekniska undersökningar, dagvattenutredningar och förprojekteringar.

När detaljplanerna är klara leder staben arbetet med att projektera och bygga infrastruktur på kommunens mark.

Övriga arbetsuppgifter består bland annat av konsultupphandlingar, strategiskt arbete med masshantering samt diverse utredningar.

Stabschef: Sverker Lindberg

Administrativa avdelningen

Avdelningen är till stor del en stöd- och servicefunktion till övriga verksamheter inom VME. Avdelningen ansvarar för personaladministration, försäkringsärenden, post, diarium, fakturor, budget och ekonomisk uppföljning. Utöver detta tar de emot en stor del av de felanmälningar som kommer in till VME via telefon, mejl och brev.

Ekonomichef: Linda Berggren

Fjärrvärmeavdelningen

Fjärrvärmeavdelningens uppdrag är att leverera trygg och prisvärd fjärrvärme med lägsta möjliga miljöbelastning till invånare och verksamheter. Efter övertagandet av Arboga Energi AB den 1 juli 2016 bedrivs verksamheten i både Köpings och Arboga kommun.

  • Vi värmer totalt cirka 11 000 hushåll i Köping, Kolsva och Arboga.
  • Produktionen sker till ca 75 procent med återvunnen energi och 25 procent förnybara biobränslen.
  • Cirka 16 mil fjärrvärmeledning.
  • Omsätter ca 200 miljoner kronor.

Fjärrvärmechef: Marie Kilbo

Vatten- och avloppsavdelningen

Vatten- och avloppsavdelningen ansvarar för både produktionen och leveransen av dricksvattnet i Köpings kommun. De ansvarar också för rening av avloppsvatten.

VA-avdelningens huvuduppgift är att leverera dricksvatten av god kvalité till fastigheten. Avdelningen tar sedan hand om avloppsvattnet från fastigheten och renar det innan det släpps ut i Mälaren. De underhåller ledningsnätet så att dricksvattnet finns när man vrider på kran och investerar i ledningsnätet så för att förhindra vattenläckor.

Avdelningen ska göra detta till en låg kostnad på kort och lång sikt samt följa de lagar och bestämmelser som finns för dessa vattentjänster.

Vatten- och avlopsschef: Elin Granberg

Gatu- och parkavdelningen

Gatu- och parkavdelningen arbetar med att utveckla Köpings kommuns allmänna platsmark i form av gator, parker, lekplatser, torg, gång- och cykelvägar samt naturområden. Avdelningen förvaltar kommunens konstbyggnader och gatubelysningsnät. Verksamheten handlägger trafikärenden och deltar i arbete med detaljplaner och översiktsplan.

Avdelningen handlägger myndighetsfrågor om trafikreglering, transportdispenser, upplåtelse av offentlig plats, torghandel, flytt av fordon och omhändertagande av skrotbilar.

Gatu- och parkchef: Joshua Bender

Driftavdelningen

Driftavdelningen planerar och utför driftarbete och underhållsåtgärder på gator, parker och övriga allmänna ytor som VME ansvarar för. Avdelningen ansvarar även för drift och investering på kommunens industrispår. Driftavdelningen administrerar Köpings kommuns samtliga fordon och poolbilsverksamhet.

Driftavdelningen arbetar med utförande av investeringsprojekt inom gata, park och VA som genomförs i egen regi.

Driftchef: Per-Arne Skoglund

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: