Möjligheter efter utbildningen

Här hittar du allmän information om utbildningen till Specialistundersköterska – inom vård och omsorg av äldre

Examen

Utbildningar som leder till en examen inom yrkeshögskolan ska uppfylla kraven i 2kap 13-14 §§ i förordningen om yrkeshögskolan (2009:130) vad gäller kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Examensbenämning

Yrkeshögskoleexamen Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Yrkesroller

Utbildningen leder till yrkesrollen Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/ i:

Den studerande ska få:

 • kunskaper om komplex vård och omsorg av äldre, även vid multisjukdom,
 • kunskaper om funktionsbevarande omsorg och rehabilitering av äldre,
 • kunskaper om kvalificerad vård och omsorg av äldre vid äldrepsykiatriska sjukdomar och tillstånd,
 • kunskaper om specialistundersköterskans roll i det multiprofessionella teamet kring vård och
  omsorg av äldre,
 • kunskaper om vårdhygien och förebyggande vårdhygienåtgärder i såväl ordinära som extraordinära
  situationer,
 • kunskaper om palliativ vård av äldre i livets slutskede,
 • kunskaper om digitala tjänster, välfärdsteknik, hjälpmedel och säkerhetsförfattningar,
 • kunskaper i dokumentation och kvalitetsarbete inom vård och omsorg av äldre,
 • kunskaper om pedagogiskt ledarskap, grupprocesser, kulturkompetens, -arbetsplatslärande samt
  metoder för handledning, reflektion och verksamhetsutveckling och
 • specialiserade kunskaper om omvårdnad inom vård och omsorg av äldre.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

Den studerande ska få färdigheter i att:

 • planera och utföra specialiserade omvårdnadsuppgifter utifrån ett salutogent förhållningssätt i olika
  komplexa omsorgs- och omvårdnadssituationer samt kunna stödja kollegor och närstående genom att
  vara en del i det multiprofessionella teamet,
 • förebygga och minska smittspridning och omsätta tillämpliga föreskrifter inom området,
 • ge funktionsbevarande omsorg samt bidra vid rehabiliteringsinsatser,
 • ge personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt, genom att vara en del i det multiprofessionella teamet, kunna använda situations- och individanpassade metoder utifrån nationella riktlinjer,
 • tillämpa palliativ värdefilosofi och kulturkompetens,
 • arbeta målstyrt och bidra till att utveckla verksamheten och dess kvalitet utifrån evidensbaserad kunskap, författningar och andra styrdokument,
 • identifiera behov av digitala tjänster, arbeta för införandet av sådana och använda välfärdsteknik inom vård och omsorg av äldre med säkerhet och författningar som utgångspunkt,
 • handleda andra inom arbetsområdet genom att tillämpa metoder för handledning, reflektion och arbetsplatslärande och
 • ge en enklare presentation på engelska i tal och skrift.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att:

Den studerande ska få kompetenser för att:

 • självständigt och genom samarbete inom det multiprofessionella teamet ge kvalificerad vård och
  omsorg till äldre i enlighet med författningar, nationella riktlinjer och kvalitetsregistret,
 • planera för och ge personcentrerad omvårdnad vid demenssjukdom och kognitiv svikt samt i arbetet
  kunna använda situations- och individanpassade metoder utifrån nationella riktlinjer samt att vägleda
  andra i detsamma,
 • förebygga, identifiera och minska vårdrelaterade infektioner samt hand-leda kollegor i området,
 • själv arbeta i enlighet med och vägleda andra i palliativ värdefilosofi och kulturkompetens vid vård i
  livets slutskede,
 • tillämpa författningar och andra styrdokument i arbetet med att dokumentera, utvärdera och
  kvalitetssäkra vård och omsorg av äldre samt att vägleda kollegor i detsamma,
 • arbeta för vidare lärande och professionell utveckling inom verksamheten och
 • arbeta för införandet och användandet av digitala tjänster och välfärdsteknik i syfte att främja den
  enskildes delaktighet och självständighet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Eva Persson

UTBILDNINGSLEDARE - YRKESHÖGSKOLAN