Komvux som anpassad utbildning

Ändringar from den 2 juli 2023.

  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå byter namn till:

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå respektive på gymnasial nivå

  • Uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • Benämningen träningsskola tas bort.

Komvux som anpassad utbildning är för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan studera hos oss från och med hösten det år du fyller 20.

Ingången till Lärvux (Komvux som anpassad utbildning) är på kortsidan av byggnaden, mot tågstationen.

Så går studier på Komvux som anpassad utbildning till

Vi har många kurser att välja på. Målet är att du ska lära nytt, öka din medverkan i samhället och utvecklas som person

  • Du studerar i mindre grupp och följer din egen individuella studieplan.
  • Vi träffas 1,5–2,5 timme per gång, en eller två gånger i veckan.
  • Du kan välja kurser jämförbara med anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola. Vi erbjuder även några lokala kurser, till exempel körkortsteori.
  • Vid kursens slut får du ett betyg eller ett intyg.
  • Kurserna är kostnadsfria.

 

 

Ansök till Komvux som anpassad utbildning

Du hittar instruktioner för hur du ansöker på ansökningssidan.

Klicka här om du vill veta hur man
ansöker till Komvux som anpassad utbildning

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning

Utbildningen är för dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och i behov av särskilt stöd. Den passar dig som vill jobba och få yrkeserfarenhet samt studera kurser till ditt yrkesval.

Målet är att utbildningen ska leda dig mot ett arbete.

Utbildningstiden varierar mellan 20 veckor och 2 år.

Du kan studera från och med hösten det år du fyller 20.

Så här går det till:

Skolan ordnar med en praktikplats där du blir lärling. Du är ute på arbetsplatsen tre – fyra dagar varje vecka.

På arbetsplatsen lär du dig jobbet med hjälp av din handledare. Du får lära, öva och skaffa dig kunskaper i yrket och efter en tid arbetar du självständigt.

Dina studier

Du studerar på skolan en dag varje vecka. Då träffar du andra elever och lärare. Du följer din yrkesplan med olika kurser som passar till ditt yrkesval.

Det kommer även att finnas tid för individuell handledning.

Samarbete

Din lärare kommer regelbundet att besöka dig på din arbetsplats. Läraren och handledaren samarbetar tillsammans med dig för att du ska nå dina mål och få betyg. Det är viktigt att du har ett stort engagemang för att lyckas.

Kurser

Här ser du vilka kurser som vi erbjuder, en kort beskrivning av kurserna och exempel på vad du kommer lära dig. Kontakta oss om du saknar någon kurs du behöver läsa.

Orienteringskurser

 Orienteringskurser är lokala kurser som elever efterfrågar. Efter avslutad orienteringskurs får du ett intyg.

Klicka på rubriken för att läsa mer om kursen.

Förbererande körkortsteori

Du lär dig förkunskaper som är viktiga inför din körkortsutbildning och vad som
krävs för att ta körkort.

Exempel på innehåll:
- trafikregler, trafikmärken och lagar
- grundläggande begrepp och ordens betydelse
- risker i trafiken och människans begränsade förmåga
- säkerhet, ansvarstänkande och miljöanpassad körstil
- omsorg, varsamhet och hänsyn i trafik

Grunder i digitala verktyg

Du lär dig de första stegen i att använda en dator eller surfplatta. Du lär dig om ordbehandlingsprogram och att söka information på Internet.

Exempel på innehåll:
- starta datorn och logga in på nätverket
- hantera tangentbord och mus
- starta och stänga program
- öppna, skriva enkel text och spara ett dokument
- söka på internet och källkritik
- stänga av datorn

Kärlek, sex och relationer

Vi talar om frågor som handlar om kärlek. Kunskap om känslor, sex och relationer kan göra det lättare att sätta gränser, fatta beslut och respektera varandra.

Exempel på innehåll:
- mina och andras känslor
- finns det rätt och fel kärlek
- vänskap och att vara kär
- att vara ett par
- lust och samtycke

Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå

Skolverkets kurser syftar till är att fördjupa, utveckla och förnya din kunskap samt att öka delaktigheten i samhället och utveckla dig som person. Efter avslutad kurs får du ett betyg eller intyg.

Klicka på rubriken för att läsa mer om kurserna.

Biologi

Du får lära dig om natur och miljö samt kropp och hälsa.

Exempel på kursens innehåll:
- årstidsväxlingar, djur och växter
- naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst
- hur växter och djur samspelar med varandra och med miljön
- diskutera hållbar utveckling
- människokroppens organ och förebyggande hälsovård
- hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn och sociala relationer
- människans pubertet, sexualitet och reproduktion

Engelska

Du studerar vardaglig engelska.

Exempel på kursens innehåll:
- tala, samtala och förstå ord och meningar
- läsa, skriva och förstå texter till bilder
- presentationer som är berättande, beskrivande och informerande
- diskutera musik, film och engelska texter från olika medier
- människors vardag i delar av världen där det engelska språket används
- användning av ordböcker och digitala kommunikationsredskap

Fysik

Du studerar fysiken i naturen, vardagen och i samhället.

Exempel på kursens innehåll:
- solsystemet och himlakropparna
- dag, natt, månader, år och årstider
- enkla väderfenomen
- ljud och ljus
- tyngdkraft, elektricitet, kärnkraft, fossila och förnybara bränslen.
- tidmätning på olika sätt

Geografi

Du lär dig om världen, verkligheten och jordens klimat.

Exempel på kursens innehåll:
- människan, samhället och miljön
- länder i världen och betydelsefulla platser
- människans levnadsvillkor
- klimatförhållanden, årstider och väderlek
- jordytan, jordbävning och vulkanutbrott samt människans utnyttjande
- vår vardag och dess påverkan i miljön, hållbar utveckling

Hem och konsumentkunskap

Du lär dig om matlagning, hälsa, ekonomi och livsstil.

Exempel på kursens innehåll:
- matlagning och bakning
- hygien och rengöring
- sambandet mellan kostintag, rörelse, kropp och hälsa
- måltider för att skapa gemenskap och välbefinnande
- kostnadsberäkningar för boende, mat och fritid.
- reklamens och mediernas påverkan
- hur man kan hushålla och ta vara på livsmedel
- arbetsfördelning i hushållet
- olika mattraditioner

Historia

Du studerar historiska händelseförlopp.

Exempel på kursens innehåll:
- historiska händelser och personer i Sverige från forntid till nutid
- några upptäcktsresor och deras betydelse för nutiden
- andra världskriget och hur det fortfarande påverkar oss
- människors olika levnadsförhållanden genom tiderna
- historiska spår och hur de kan avläsas i våra dagar

Individ och samhälle

Du lär vad som är bra att klara av i din vardag och du får kännedom om viktiga platser. Vi diskuterar aktuella händelser och debatter.

Exempel på kursens innehåll:
- vardagsmiljö och rutiner
- sambandet mat och hälsa
- hygien och rengöring
- miljö och återvinning
- närmiljö och dess historia
- Sverige och världen
- fritids- och kulturutbudet
- värdegrund, regler, lagar och människors lika värde
- olika livsfrågor, kamratskap och relationer

Kemi

Du får lära dig om kemin i naturen, vardagen och samhället.

Exempel på kursens innehåll:
- luftens egenskaper och vattnets kretslopp
- kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt
- fotosyntes och förbränning
- kretslopp, hur avfall hanteras och återgår till naturen
- matens innehåll och betydelse för vår hälsa
- våra vanligaste kemikalier

Matematik

Du lär dig om problemlösning, taluppfattning och tals användning. Vi tränar och arbetar med sannolikhet, statistik och geometri.

Exempel på kursens innehåll:
- lösa matematiska problem i vardagen
- de fyra räknesätten
- läsa, skriva och storleksordna tal
- mäta och utrycka tid
- pengars värde
- slumpmässiga händelser i experiment och spel
- undersökningar, prisjämförelser och temperaturmätningar
- läsa av tabeller och diagram
- geometriska objekt cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
- mätning och uppskattning av längd, bredd, höjd, volym
- beräknade samband, till exempel dubbelt och hälften
- tal i decimal- och bråkform samt procent

Natur och miljö

Du lär dig om människan, djur och natur. Du tränar tid- och rumsuppfattning, kvalitet och kvantitet genom vardagsmatematik. Vi studerar tekniken i vår vardag.

Exempel på innehåll:
- människokroppen och våra sinnen
- relationer, kärlek och sexualitet
- vatten, växter och djur samt deras levnadsmiljöer
- planering av händelser i tidsföljd
- avstånd, riktning och kännemärken
- likheter och olikheter
- pengars användning och de fyra räknesätten i praktiken
- reflektioner över orsak och verkan i olika val och handlingar
- vardagliga tekniska föremål och hur de fungerar

Religion

Du studerar religion, identitet och livsfrågor.

Exempel på kursens innehåll:
- de olika världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism
- livsfrågor till exempel identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek
- dina egna och andras funderingar vad som är rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet
- kristendomen i Sverige från förr till nu

Samhällskunskap

Du lär dig om människors samarbete i Sverige och i världen.

Exempel på kursens innehåll:
- samhällets lagar och påföljder samt normer och regler
- politiska val, partier, riksdag och regering i Sverige
- demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare
- service i närsamhället, till exempel lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud
- yrken och verksamheter
- mänskliga rättigheter, till exempel alla människors lika värde
- flytt till och från Sverige förr och nu och dess betydelse för kulturer och samhällen

Språk och kommunikation

Du tränar att samtala och samspela i olika sammanhang och miljöer. Du lär om språkets form, innebörd och sammansättning.

Exempel på innehåll:
- samtala, lyssna och att uttrycka dig
- tolka och förstå frågor och svar
- ordförståelse
- skriva för hand eller på dator
- läsa texter och återberätta
- känna till några författare
- uttrycka och tolka tankar och känslor
- socialt samspel och turtagning
- ta del av information, instruktioner och beskrivningar

Svenska

Du utvecklar kunskaper i att tala, läsa och skriva. Du lär anpassa språket till olika sammanhang.

Exempel på kursens innehåll:
- läsa, skriva och förstå texter av olika slag
- ordkunskap, stavning och grammatik
- samtala, lyssna, diskutera och redovisa
- ordböcker och innehållsförteckningar
- digitala kommunikationsredskap
- olika litteratur och författare samt nyheter och tidningar

Svenska som andraspråk

Du lär dig och utvecklar kunskaper i svenska språket.

Exempel på kursens innehåll:
- lyssna, tala, läsa och samtala
- ord, uttal och uttryck i vardagslivet
- förstå och reflektera över olika texter i litteratur, film, teater
- beskriva tankar, känslor och idéer
- skriva texter för olika syften och mottagare
- digitala kommunikationsverktyg
- söka och hitta information samt värdera

Teknik

Du studerar tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och används.

Exempel på kursens innehåll:
- vardagliga föremål där människan härmat naturen
- vardagliga föremål som skapar ljud, ljus och rörelse
- instruktioner till enkla byggsatser
- egna instruktioner med enkla mekanismer
- säkerhet runt teknisk utrustning

Komvux som anpassad utbildning på gymnasialnivå

Skolverkets kurser syftar till att fördjupa, utveckla och förnya din kunskap samt att öka delaktigheten i samhället och utveckla dig som person. Efter avslutad kurs får du ett betyg eller intyg.

Kurserna på skolverket.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Christina Andréasson

LÄRARE, KOMVUX SOM ANPASSAD UTBILDNING

Micke Rönnlund

LÄRARE, KOMVUX SOM ANPASSAD UTBILDNING