Kommunala bidrag till enskilda vägar dras in från januari 2024

I och med det rådande ekonomiska läget har kommunfullmäktige beslutat att alla kommunala förvaltningar och bolag ska minska sin budget inför 2024 och 2025. En av de besparingar som genomförs för att nå den nya budgetramen är att bidrag till enskilda vägar dras in från och med årsskiftet.

Kommunen har länge gett olika vägbidrag till enskilda vägar och VME har administrerat utbetalningarna av bidragen de senaste åren. För att minska kommunkoncernens budgetram kommer alla bidrag till enskilda vägar tyvärr att dras in från och med 1 januari 2024.

Både komplementet till Trafikverkets årliga bidrag och det fristående bidraget dras in

Det är två olika bidrag som berörs.

  • Det ena är ett komplement till Trafikverkets årliga driftbidrag. Det har betalats ut i februari månad varje år och bidragsbeloppet har motsvarat 10% av Trafikverkets bidragsgrundande summa för den enskilda vägen.

Det är bara kommunens komplement som dras in, Trafikverkets bidrag betalas ut som vanligt.

Det andra bidraget är fristående från statsbidrag och har betalats ut i november månad varje år med ett bidragsbelopp som motsvarat 1,50 kr per meter väg.

Beslut

Du kan läsa mer om beslutet på Köpings kommuns hemsida. Där hittar du kommunfullmäktiges protokoll. Budgetbeslutet står med i protokollet från 6 november 2023, § 143.

till kommunens webb koping.se

Kontakt

Om du har frågor om detta är du välkommen att kontakta vår gatu- och parkchef Joshua Bender:0221-670 680Joshua.Bender@vme.se