Vad elevhälsan kan hjälpa till med

Du som behöver stöd och hjälp när det gäller ditt lärande, din hälsa eller din sociala situation är välkommen att kontakta oss i elevhälsan. Tänk på att många saker kan gå att lösa i ett tidigt skede innan det har blivit ett stort problem. Det är viktigt att du mår bra för att dina studier ska fungera så bra som möjligt.

Elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som är bra för ditt lärande, din utveckling och hälsa. I skollagen anges att elevhälsan ska stödja din utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan på Ullvigymnasiet

Ullvigymnasiets elevhälsa ska främst arbeta förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. men även med att stötta dig som elev mot dina
mål utifrån dina förutsättningar och behov i skolan. En väl fungerande elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övrig personal i skolan.

Elevhälsan består av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, speciallärare, studiehandledare samt elev- och fritidssamordnare.

Skolsköterska

Ansvarar för den medicinska kompetensen inom elevhälsan och genomför hälsobesök innefattande hälsosamtal och hälsoundersökningar, samt vid behov vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet. Arbetsuppgifterna bestå av kartläggning av behov, rådgivande och stödjande samtal, konsultationer och handledning av personal. Dessutom har skolsköterskan kontakt med andra aktörer runt eleven.

Skolkurator

Ansvarar för elevhälsans psykosociala insatser utifrån en helhetssyn som omfattar såväl individ-, grupp- som samhällsnivå. Arbetsuppgifterna består av kartläggning av behov, rådgivande och bearbetande samtal, konsultationer och handledning av persona. Dessutom kan kurator ha kontakt med andra aktörer runt eleven.

Specialpedagog/Speciallärare/Studiehandledare

Arbetar såväl operativt med elever som konsultativt med personal och bidrar till en utveckling av det pedagogiska arbetet. Insatserna består av pedagogiska kartläggningar, analyser och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd.

Elev- och fritidssamordnare

Har en fri social roll och verksamhet på skolan. De följer upp eventuella ordningsstörningar, korridorsarbete för ökad trygghet på skolan, ansvarar för skolidrotten på skolan, är stödperson för elevorganisationerna (elevråd etc) samt ansvarig för elevernas uppehållsrum.

Skolläkare

Det finns tillgång till skolläkare för skolrelaterade problem och tid bokas via skolsköterskan.

Skolpsykolog

Det finns tillgång till skolpsykolog

Elevhälsoteam (EHT)

Delar av elevhälsan bildar mindre team där elevärenden hanteras. Elevhälsoteamet träffas varje vecka och leds av programrektor.

EHT består av programrektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare. Andra yrkeskategorier från elevhälsan deltar vid behov.

Arbete utförs främst på individnivå men även på grupp- och organisationsnivå vid behov. Syftet med elevhälsoteamets möte är att tidigt upptäcka och identifiera elevers svårighet och finna lösningar samt att få till ett samarbete runt skolans samtliga yrkesroller. Vid teamets möte förs en tvärprofessionell diskussion i syfte att få en tydligare bild av vilka förhållanden som bidrar till elevers lärande, utveckling och hälsa.

På Ullvigymnasiet finns sex team som tillsammans täcker in samtliga program. Arbetet leds och organiseras av programrektor som även för minnesanteckningar.

Elevhälsoärenden kan aktualiseras på flera sätt; i arbetslaget, av mentor, elevhälsan, annan personal, vårdnadshavare eller av eleven själv. Mentor ansvarar för att identifierade behov förs vidare till elevhälsoteamet.

Ullvigymnasiets elevhälsoplan

Det här är en sammanfattning av elevhälsoplanen, om du vill läsa hela kan du hitta den på It´s learning.

Syftet med Ullvigymnasiets elevhälsoplan är att synliggöra en tydlig struktur för elevhälsans arbete. Elevhälsoplanen är övergripande och syftar till att skapa en gemensam plattform för Ullvigymnasiets olika verksamheter.

All personal på skolan har ansvar för elevernas hälsa och utveckling. Arbetet med elevhälsa börjar i elevernas vardag, i klassrummet.

Elevhälsan är en verksamhet i skolan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska och skolläkare, psykolog, kurator samt personal som kan tillgodose behovet av specialpedagogiska insatser.

Biträdande rektor leder och organiserar det övergripande elevhälsoarbetet på Ullvigymnasiet.

It´s learning

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: