Norsa hagar

Norsa hagar ligger bortanför hamnanläggningen och industrier. Området lockar med fåglar, blommor och betande kreatur. I området finns det stigar, ett väderskydd med utsikt över dammen och dess våtmarksfåglar, en plattform, sittgrupper, skyltar som informerar om naturvärden och restaurering samt en slinga att vandra runt hagen och ner mot våtmarken.

MFP Alternativtext

Norsa hagar

Många olika fåglar hittar hit

Området och dess närhet består av flera olika naturtyper som hyser olika fåglar. Viktigast och lättast att överblicka är strandängarna runt dammen och ut mot vassarna vid Köpingsviken. Skåda kan man göra från väderskyddet inne i området eller från plattformen vid Sjöhagsvägen. Gässen, andfåglarna och skrattmåsen dominerar vid det första intrycket. Sedan upptäcker man småfåglarna och vadarna.

Intressanta växter i området

Intressantast är växterna när man kliver över stättan in i gamla hagen. Här finns betesgynnade växter som humleblomster, kattfot, brudbröd och låsbräken. Den sistnämnda är en liten växt som ofta är svår att upptäcka tills man väl hittar en, då hittar man flera. Våtmarken och strandängarna hyser en annan flora med kalmus, mannagräs och svärdslilja. I dammen finns vattenväxter som svalting, kaveldun, vass och igelknopp. Växterna ger mat och husrum till insekter och fåglar.

Tidigare fyllt av sprängsten

Norsa, Ållesta och Västersörby hage bildar nuvarande Norsa Hagar. Området har sen lång tid tillbaka använts som slåttermark och i senare tid betesmark. Gamla beskrivningar visar på ett mycket fågelrikt område med stora översvämmade områden. På 1970-talet lade man i området upp stora mängder sprängsten från bygget av oljebergrum i närheten. Detta skulle sedan bilda en förlängning av Köpings hamn med piranläggning. Men Köping växte inte som planerat. Istället föreslog kommunen att stenen och upplagen skulle tas bort och området återställas till betad våtmark. I maj 2005 stod området redo för invigning och har sedan dess flitigt använts av såväl närboende som en mängd fåglar.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se