Fornminnen

Köpingstrakten är rik på fornminnen. I och med att bosättningar skedde tidigt vid havsviken i Mälardalen finns tusentals lämningar från flera olika tidsåldrar bevarade.

Fenja

Korpen Fenja tar dig genom Köpings historia

Fornminnena har i alla tider satt igång människors fantasi. Jättar, troll och drakar fick förklara fornminnenas uppkomst. Ta med familjen på en fantasifull utflykt med hjälp av en bok där korpen Fenja berättar sagor och sägner från Köpingstrakten.

Ströbohög

Ströbohög

Ströbohög tros vara en forntida konungagrav. Detta för att man nära högen har hittat ett likarmat spänne av brons, eldstål, glaspärlor och lerkärlsfragment som är från yngre järnåldern. Runt Ströbohög fanns även flera mindre gravhögar och gravfält.

Ströbohög är en av Västmanlands förnämsta gravhögar och är av samma typ som Uppsala högar. Gravhögen är cirka 35 meter i diameter och var ursprungligen högre än dagens cirka 10 meter.

Du hittar Ströbohög alldeles i utkanten av Köping, invid E18, norrut på väg 250 mot Kolsva.

Hällristning Häljesta

Häljesta hällristningar

Hällristningarna vid Häljesta är den största kända hällristingslokalen i Västmanland. På hällarna sluttande mot väster kan du se nästan 500 figurer, bland annat skepp, människofigurer, ringfigurer, fotsulor, djurfigurer, rutnät och 239 skålgropar.

Hällristningarna härstammar från bronsåldern då människor knackade in tecken på berghällar och bör uppfattas som en spegling av bronsålderns religiösa liv, som främst har samband med fruktbarhetsriter.

Du hittar Häljesta hällristningar norr om Munktorps samhälle.

Fornborgar

Trakten kring Köping är ovanligt rik på fornborgar, inom en mils radie finns 14 stycken. Många fornborgar byggdes under folkvandringstiden, 400-500 e Kr, en orolig tid då borgarna behövdes som tillflyktsplatser och försvar.

Skoftesta skans

Skoftesta skans

Skoftesta skans är en av de största fornborgarna i Västmanland och en av de få där arkeologiska fynd hittats. Borgen sticker ut med sina tre ringmurar som tillsammans är över 900 meter långa.

Vid utgrävningar inne i borgen hittades vävtyngder, lerkärlsbitar, en bennål, en glaspärla och järnbitar.

Skoftesta skans hittar du väster om Nibblesbacke och efter E 18, cirka två kilometer mot Arboga.

  Korslöt skans

  Korslöt skans

  Korslöt skans är en fornborg med 500 meter långa murar. Murarna skyddade två borggårdar, varav den ena var förgård.

  Korslöt skans hittar du vid Valstaån norr om Köping.

   Visberget skans Köping

   Visberget

   Visberget är en fornborg med en yta på 100x65 meter och dubbla, mycket höga vallar. Visbergets fornborg var omtalad redan på 1600-talet och tillhör kategorin tillflyktsborgar.

   Visberget hittar du en och en halv kilometer nordost om avfarten mot Munktorp vid E18.

    Norsa gravar

    Norsa gravfält

    Norsa gravfält är ett av Västmanland två båtgravfält. Området är 150x50 meter stort och här hittar du cirka 50 fornlämningar. Här kan du se ett tjugotal runda stensättningar som markerar båt- eller kammargravar. Alla fynd visar att gravfältet är från yngre järnåldern.

    Ovanligt gravfynd

    1963 hittade arkeologerna ett ovanligt fynd. En ung flicka, troligen en hövdings dotter, hade gravsatts under 700-talet efter Kristus. Vanligtvis var det bara hövdingar och män med hög status som begravdes på båtgravfält. Flickan låg på en slags bår i en förmultnad träbåt som troligen var sju meter lång och cirka 0,85 meter bred. Nitarna som hållit ihop däckplankorna fanns kvar. Båten var troligen byggd i klinkteknik som man vanligen förknippar med vikingatidens båtbyggeri. I graven hittades bland annat en knapp till ett ryggknappsspänne, pärlor, beslag, skärvor av lerkärl och enstaka textilrester.

    Norsa gravfält hittar du mellan järnvägen och industriområdet i Norsa.

    Tipsa en kompis

    Kontakt för den här sidan:

    Senast uppdaterad: 04 december 2018


    Tillgänglighet

    Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se