Ansvar

Verksamhetschef

Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- och sjukvårds-verksamheten organiseras så att den ger hög patientsäkerhet, god kvalitet och är kostnads-effektiv. Verksamhetschef är förvaltningschefen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ansvaret för att patienterna får den vård och behandling som läkaren bestämt, att vården är god och säker, och att det finns säkra rutiner för vården.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering - MAR

Den medicinskt ansvariga för rehabilitering ansvarar för att se till att kommunen erbjuder en hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet vid rehabilitering. Det sker bland annat genom att utarbeta och följa upp rutiner kring olika hjälpmedel och hantera rapporterade avvikelser. 

Socialt ansvarig samordnare - SAS

Den socialt ansvariga samordnaren har ett övergripande kvalitetsansvar för det sociala innehållet inom vård och omsorg. Det kan handla om bemötande, värdegrund eller social dokumentation. 

Anmälan till IVO

Både MAS och MAR ansvarar också för att anmälan görs till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, enligt det som kallas Lex Maria. Det sker om en patient drabbas, eller utsätts för risk att drabbas, av allvarlig skada i samband med hälso- och sjukvård. 

SAS ansvarar för att anmälan görs enligt det som kallas Lex Sarah. Det sker om förvaltningen får kännedom om allvarliga missförhållanden i omsorgen.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se