Riskbruk, missbruk och beroende

Orosanmälan

Kontakta en socialsekreterare om du är orolig för att vuxen far illa. Du når dem på telefonnummer 0221-255 10, telefontid vardagar kl. 8.30-11.00 (övrig tid går det bra att lämna meddelande så ringer en socialsekreterare upp). Dina misstankar behöver inte vara bekräftade och du behöver inte ha några bevis för att ta kontakt med oss. Du som anmäler kan välja om du vill uppge ditt namn eller vara anonym.

Orosanmälan kan även göras på blankettPDF och skickas in till Social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Kvällar och helger tar du kontakt med Socialjouren på telefonnummer 021-39 20 66.

När du gjort en anmälan

När Social & Arbetsmarknad har fått in din anmälan görs en så kallad förhandsbedömning för att se om uppgifterna kan leda till kontakt med personen anmälan gäller. En socialsekreterare arbetar med att ge råd och stöd.

Efter förhandsbedömningen tas det beslut om att antingen

  • öppna en utredning för att ta reda på vilken form av stöd som personen behöver, eller
  • avsluta förhandsbedömningen utan en utredning.

Riskbruk, missbruk och beroende

Du kan vända dig till oss om du eller någon i din närhet har problem med missbruk av alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel.

Vi kan erbjuda stöd om:

  • du vill sluta med droger och vill ha hjälp.
  • du är orolig för din hälsa och hur drogerna påverkar dig.
  • din familj påverkas av ditt droganvändande.
  • du är anhörig eller vän till en person som missbrukar beroendeframkallande medel.

Hjälp utformas utefter den enskildes situation

Hjälpen kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation. Vanligast är olika former av information, råd och behandlingsinsatser. I särskilda fall kan beslut om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) fattas mot någons vilja.

För avgiftning ansvarar sjukvården, familjeläkare och psykiatriska akutmottagningen i Västerås.

Olika insatser vid missbruk

Råd och stöd

Råd och stöd kan bestå av samtal, träffar tillsammans med den enskilde, anhöriga, andra viktiga personer och myndigheter. Samtalen syftar till att ge stöd och hjälp att komma ifrån missbruket.

Behandling i kommunen

Behandling i kommunen ges av Verksamhetsområde stöd och behandling, där personalen arbetar med olika behandlingsinsatser utifrån en individuell planering. Insatser som kan erbjudas är samtal om det egna eller anhörigas problematik, samtal av motiverande-, stödjande- eller bearbetande karaktär, olika slag av gemenskapsaktiviteter, stöd i boendet, drogscreening och stöd vid antabusmedicinering.

Behandlingshem

Ansökan om behandling på institution görs via socialsekreterare. Det är önskvärt att den enskilde deltagit i kommunens behandlingsinsatser, eller att den bedöms som otillräcklig, innan vård på behandlingshem beviljas. Vård på behandlingshem ska ses som en del i ett längre vårdprogram och kompletteras av behandlingsinsatser i kommunen före och efter.

Tvångsvård

Social- och arbetsmarknadsnämnden kan besluta om att ansöka om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningsrätten fattar efter ansökan beslut om någon ska vårdas mot sin vilja.

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se