Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om flyktingmottagande och integration.

Vad är skillnaden mellan flyktingar och asylsökande?

Flyktingar är i dagligt tal ett begrepp som används om alla som söker skydd i Sverige av olika skäl. Flykting är i utlänningslagens mening den som på grund av förföljelse grundad i kön, religion eller politiskt ställning inte kan befinna sig i det land där man är medborgare.

En person som kommer till Sverige och som flyr från förföljelse och krig har rätt att söka asyl . Det är Migrationsverket som utreder och tar beslut om den som söker asyl ska få uppehållstillstånd i Sverige.

När man fått beslut om uppehållstillstånd har man alltså rätt att vistas i Sverige på obestämd tid. Flyktingar som sökt asyl och fått uppehållstillstånd anvisas till en kommun. Köping tar emot flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd och som anvisas till, eller som väljer att bosätta sig i, kommunen.

”Nyanlända invandrare” kallas i princip alla som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Vilket ansvar har kommunen och vilket ansvar har Migrationsverket?

Migrationsverket har ansvar för registrering av asylsökande och att utreda asylansökningar. En asylsökande har rätt att vänta i Sverige till dess ärendet är prövat. Migrationsverket har därför ansvar att ordna mat och boende för asylsökande som inte kan ordna det själva.

Kommuner har ansvar att ta hand om de barn (under 18 år) som kommer utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.

När det gäller vuxna som söker asyl har kommunen ansvar för deras barns skolgång och att erbjuda förskola för barn 3-5 år.

Är det kommunen som avgör hur många flyktingar vi tar emot?

När det gäller asylboenden är det Migrationsverket som upphandlar boenden hos privata anordnare. Det kan innebära att kommunen får information först när upphandlingen är klar. Asylboenden är en statlig angelägenhet men berör kommunen när det gäller barnens skolgång. I Köpings kommun finns i dagsläget inget asylboende. Däremot finns asylsökande personer boende i kommunen.

Sedan våren 2016 finns Lagen om om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) som reglerar att alla Sveriges kommuner gemensamt ska dela på ansvaret gällande mottagande av nyanlända. För Köpings del innebär det att kommunen kommer få 71 nya medborgare under 2017. Majoriteten av de flyktingar och invandrare som bor i kommunen har själva valt att bosätta sig i Köpings kommun.

Hur mycket ersättning får de asylsökande?

Om den asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Dagersättningen är olika stor beroende på hur de bor.

För personer med boende där mat inte ingår är dagersättningen:

  • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
  • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader
  • 37 kr/dag för barn 0–3 år
  • 43 kr/dag för barn 4–10 år
  • 50 kr/dag för barn 11–17 år.

Från och med tredje barnet halveras dagersättningen.

Förutom mat ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

Om det är något övrigt du funderar på så tveka inte att höra av dig till oss. Maila dina frågor till social.arbetsmarknad@koping.se.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se