Flyktingmottagande och integration

Det interkulturella Köping

Du behöver inte åka långt för att möta människor från världens alla hörn. Hela världen finns redan i Köping. 21 procent av kommuninvånarna är utrikesfödda (riksgenomsnittet är 18,5 procent). På kommunens undervisning i svenska för invandrare (sfi) finns studerande från 32 olika språkgrupper. I kommunens skolor finns barn och ungdomar med 24 olika nationaliteter.

Tillsammans kan vi lära oss av varandra och öka förståelsen för olikheter, men framför allt se hur mycket det finns som förenar oss. Tillsammans skapar vi det samhälle som vi lever i. Vi blir rikare om vi tar tillvara allas erfarenheter och resurser. Integration i Köping är allas ansvar och ska kännetecknas av ömsesidig respekt, samt lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Nuläge

Under 2018 sökte 21 502 människor asyl i Sverige, av dessa var 915 ensamkommande barn, varav 240 stycken var flickor.

Majoriteten deltar i etableringsinsatser under sina första två år, som består av arbetsförberedande insatser, samhällsorientering och undervisning i svenska. De ensamkommande ungdomarna bor i kommunens boenden eller familjehem, medan de asylsökande vuxna bor inneboende hos släktingar och bekanta.

Kommunmottagande

Den nya bosättningslagen trädde i kraft 1 mars 2016, den innebär att staten bestämmer hur många nyanlända som respektive kommun ska ta emot. Köpings kommun har klarat av sitt uppdrag, som bosättningslagen ålägger kommunen, 2016 (31), 2017 (39) och 2018 (24).

Under 2019 så kommer Köpings kommun att anvisas 7 personer. En tredjedel av de som ska tas emot i år kommer vara kvotflyktingar. Det beror på att Sverige har beslutat att höja antalet kvotflyktingar, från tidigare 1 900 kvotflyktingar per år till 5 000 från och med 2018. En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Det innebär att de nyanlända kommer direkt från sitt vistelseland till Köpings kommun och inte via migrationsverkets boenden.

Läs mer om vidarebosättning via kvot på Migrationsverkets webbplats.

Ansvarsområden inom flyktingmottagandet

Kommunens ansvar

Nyanlände kan av kommunen få hjälp med anmälan till barnomsorg, skola samt övrig kommunal verksamhet efter behov. Kommunen ansvarar för samhällsorientering på hemspråket som är gratis.

Kommunens roll för nyanlända med uppehållstillstånd:

  • Ordna allmän förskola för barn i ålder 3 till 5 år. Ordna grundskola och gymnasieskola. Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. Barn och ungdomar ska tas emot i verksamheten så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden, eller senast en månad efter ankomsten.
  • Ordna god man och boende till ensamkommande barn.
  • Ta emot och ordna boende för flyktingar som tas emot enligt bosättningslagen.
  • Anordna svenska för invandrare och samhällsorientering till de individer som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Samhällsorientering
Samhällsorientering ger den nyanlände möjlighet att lära sig hur det svenska samhället fungerar. Man får till exempel information om sjukvården, skolan och om de olika myndigheterna. För nyanlända som ingår i etableringsreformen/-programmet är samhällsorienteringen obligatorisk. För personer som kommer till Sverige av andra skäl än skyddsbehov är samhällsorienteringen frivillig. Läs gärna mer om samhällsorienteringen här.

Sfi - svenskundervisning för invandrare
Den som har ett annat modersmål än svenska kan få svenskundervisning för invandrare (Sfi), en grundläggande utbildning i svenska språket. På Kompetenscenters sida får du mer information.

Enligt etableringsreformen/-programmet ska kommunen verka för att nyanlända som omfattas av reformen/programmet ska kunna börja studera inom en månad efter det att de anmält sig till Sfi.

Andra nyanlända som fått rätt till Sfi ska ha möjlighet att börja studera Sfi senast inom tre månader efter det att man blivit folkbokförd i kommunen.

Andra myndigheters ansvar

Migrationsverket
Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare. Migrationsverket ansvarar också för att alla som söker asyl i Sverige får tak över huvudet.

Arbetsförmedlingen
Efter att Migrationsverket beviljat uppehållstillstånd tar Arbetsförmedlingen över ansvaret för integrationsinsatser för de nyanlända som folkbokfört sig i kommunen.

Försäkringskassan
Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen som beviljats av Arbetsförmedlingen.

Det egna ansvaret

Personen själv har ansvar att aktivt delta i svenskundervisning, samhällsinformation och insatser som leder till arbete och självförsörjning.

Olika typer av boenden

Alla människor som söker asyl ska ha någonstans att bo. I Sverige är det Migrationsverket som ansvarar för boende till asylsökande vuxna, kommunen ansvarar för mottagande och boende för ensamkommande barn.

Ankomstboende

Det första boende den asylsökande kommer till är ett ankomstboende. Där ska de stanna en kort tid, vanligen en till sju dagar tills de registrerat sin ansökan på Migrationsverket.

Asylboende

När asylsökande har registrerat sin ansökan flyttar de vidare till ett asylboende i väntan på asylutredning och beslut om uppehållstillstånd. I Köping finns inte några asylboenden för närvarande.

Boende för ensamkommande flyktingbarn

Det finns olika placeringsalternativ för ensamkommande flyktingbarn. Socialtjänsten utreder och placerar barnet i lämpligt boende. Det placeringsalternativ som finns är:

  • familjehemsplacering
  • hem för vård och boende (HVB-hem)
  • stödboende.

I Köping är de ensamkommande flyktingbarnen antingen placerade i familjehem eller i stödboende.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se