Bild på barn och vuxen i skog.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. De kan beviljas boende i familjehem för en kortare eller längre tid. Det finns också barn som är i behov av miljöombyte eller föräldrar som behöver avlastning, de erbjuds kontaktfamiljer eller kontaktpersoner.

Även ensamkommande flyktingbarn kan behöva ett familjehem att bo i. Det som är speciellt med att ta emot ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar är att kommunen inte har någon direkt förhandsinformation mer än namn, ålder och nationalitet.

  • I familjehem bor barn permanent när de inte kan bo kvar hos sina föräldrar.
  • Jourfamiljen är beredd att med kort varsel dygnet runt ta emot ett barn som behöver placeras. En jourplacering kan variera från några dagar till flera månader.
  • I kontaktfamilj vistas barnet ungefär en till två helger i månaden som ett stöd för den biologiska familjen. Omfattningen av uppdraget beslutas av barnets socialsekreterare i samråd med föräldrarna.
  • Som kontaktperson är du en extra vuxen som stöd till främst ungdomar, och ni träffas under några timmar på vardagar eller helger för att göra olika aktiviteter tillsammans.

Hur länge varar ett familjehemsuppdrag?

Målet är att återförena barnen med sin familj och det kan vara svårt att förutse hur länge en placering varar. Det kan vara några månader, år eller tills barnet är vuxet och flyttar hemifrån.

Även när det gäller ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar är det svårt att förutse placeringens längd, men då utifrån andra faktorer.

Vem kan bli familjehem?

De flesta kan bli familjehem. Du ska kunna erbjuda barnen en stabil och trygg hemmiljö med mycket kärlek och omsorg. Det finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet. Här kan du fylla i ett webbformulär för att visa ditt intresse att bli familjehem, eller fyll i denna blankettPDF och skriv ut.

Placeringsenheten

Placeringsenheten ansvarar för att rekrytera, utreda samt stötta och handleda familjehem.

Familjehem och kontaktpersoner får en ekonomisk ersättning för uppdraget enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. Ersättningen innehåller en arvodesdel som är skattepliktig och en skattefri omkostnadsdel som ska täcka barnets omkostnader.

Placeringsenheten gör regelbundna besök där de pratar med er om situationen som familjehem. Om det uppstår problem finns de till hands för råd och stöd.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se