Publicerad 2019-10-25

Boende,miljö & trafik, Nyheter

KTH-studenter har redovisat hamnutvecklingsförslag

Exempelbild

Tre av studenterna från KTH. Från vänster: Ecaterina från Rumänien, Jonathan från Sverige och Michael från USA.

De senaste veckorna har en grupp studenter från KTH studerat Köpings inre hamn. De besökte Köping tillsammans med tjänstemän från tekniska kontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen i september och nu har dom presenterat sina förslag.

Bland förslagen finns både bostäder, handel, skola, parkområden och industrier med i området kring hamnen. Studenterna har arbetet i fyra grupper, där samtliga har vägt in att Köping är en levande industristad. Studenterna har många kluriga aspekter att ta hänsyn till, bland annat markföroreningar, buller och viktig infrastruktur för verksamheter i området. Men det finns också många fina kvaliteér i området.

“This is such a good site, and an opportunity to collaborate that should not be wasted.” - Ecaterina, masterstudent.

Mycket att ta hänsyn till

Ecaterina, en av studenterna från KTH, berättar att hon lärt sig mycket om svensk planering av att arbeta med projektet i Köping, där man behöver ta hänsyn till att det är en relativt liten stad, med sina unika förutsättningar. Hon tycker att projektet har varit intressant och bra förankrat till verkligheten.

Förslagen innehåller bland annat gröna cykel- och gångstråk, en park närmast vattnet, bostadshus med handelsytor i bottenplan och övergångar över både järnvägsspåren och vattnet. Gemensamt för alla förslag är att de är indelade i etapper så att en bit kan utvecklas i taget och i takt med att behov uppstår.

Granskar förslag

Jesper Eklund, praktikant på planenheten diskuterar ett av förslagen tillsammans med Museichef Roy Cassé.

Landskapsarkitekter och enhetschefer på plats

Vid redovisningen deltog förutom studenternas lärare även tjänstemän från tekniska kontoret, miljökontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen, turism, och från kultur & folkhälsoförvaltningen. Efter redovisningen blev det tillfälle att ställa frågor och diskutera förslagen med varandra och med studenterna.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se