Publicerad 2019-06-04

Boende,miljö & trafik, Nyheter

Nytt hotell i Köping

Exempelbild

I Bivurparken står sedan någon vecka tillbaka en träbyggnad som är till för Köpings små invånare. Byggnaden rymmer håligheter i sten vass, trä m.m. där olika typer av insekter, t.ex. vildbin men också rovsteklar kan bo. Idag saknas många av de bostadsmiljöer som behövs för pollen- och nektarsökande insekter både i stadslandskapet och på landsbygden. Köpings kommun vill underlätta för pollinerande insekter i stadsmiljön och insektshotellet är en del av detta. Andra åtgärder är anläggande av blomsterängar, utläggning av död ved i solbelysta lägen samt val av nektar- och pollenrika växter till stadsplanteringarna.

-  Det här kan ses som kommunens bidrag till projektet ”Anläggningar för biologisk mångfald” som startades av Miljö- och klimatrådet i Västmanlands län säger miljöstrateg Linda Eriksson.

Projektets syfte har varit att öka mängden boplatser för framför allt fåglar och hotade grupper av insekter för att på så sätt motverka utarmningen av biologisk mångfald och därmed bidra till miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 juni 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se