Publicerad 2017-02-08

Boende,miljö & trafik

Samråd om ansökan om tillstånd för norra mälarstranden

Köpings kommun avser att ansöka om tillstånd för vattenverksamhet för en sjöförlagd vatten- och avloppsledning till Norra Mälarstranden i Köpings kommun. Ansökan sker till mark- och miljödomstolen och omfattar även dispens från strandskyddet och Natura-2000 prövning.

 

Samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet med mera

Öster om centralorten Köping, längs Mälarens norra strand, finns ett flertal fritidshusområden med potential till bebyggelseutveckling. Områdena är Stäudd, Bergudden, Bastviken, Sandviken, Dåvö, Berghagen, Tavsta, Tavsta Hage samt stora Aspholmen. Dessa är idag inte anslutna till kommunalt vatten och avlopp utan har enskilda vatten- och avloppslösningar. Som ett led i arbetet med att uppnå förbättrad vattenkvalitet i Mälaren planerar kommunen en utbyggnad av vatten- och avloppsnätet för cirka 300 abonnenter i dessa områden. Dricksvattnet tas från Köpings vattenverk och avloppsvattnet leds i retur till Norsa avloppsreningsverk. Längden på sjöledningarna blir cirka 8 kilometer. En sjöförlagd huvudledning är det bästa alternativet med hänsyn till kostnader och miljöpåverkan.

Samrådsunderlaget ställs även ut på Köpings stadsbibliotek, Folkets hus.

För mer information

För frågor eller synpunkter gällande den planerade anläggningen vänligen kontakta Cecilia Sjöberg på Sweco. Synpunkter bör lämnas senast 2017-03-08.

E-post: cecilia.sjoberg@sweco.se, Telefon direkt: 073-412 50 04


Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 februari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se