Satsningar på barn, ungdomar och äldre i budgetförslag för 2023

Fyra politiker från majoriteten i Köpings kommun

Idag behandlades budget för 2023 på kommunstyrelsen och budgetförslaget från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet antogs. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 28 november.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 17 november presenterades de politiska partiernas olika budgetförslag för Köpings kommun. Kommunstyrelsen valde att gå vidare med det gemensamma förslaget från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Utrymme för satsningar trots tuffare ekonomiskt läge

- Vi har på grund av det tuffare ekonomiska läget haft andra förutsättningar än tidigare år men trots det har vi skapat utrymme för de verksamheter som betyder trygghet, service och framtidstro för våra invånare, säger Annika Duàn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det ekonomiska läget för 2023 ser tufft ut och majoriteten beskriver de kommande åren som ett extraordinärt läge. I budgetförslaget finns dock ett utrymme på 11,1 miljoner kronor till satsningar som bland annat skapats genom generella statsbidrag och att årets överskott används till en pensionsförsäkring som minskar kostnaderna för kommande år. Av de 11,1 miljoner kronorna går 0,5 miljoner till elevhälsan, 6,6 miljoner till drift av nya vård- och omsorgsboendet Ekliden och nytt LSS-boende samt 4 miljoner till insatser för barn och unga via Social- och arbetsmarknadsnämnden.

- Vi tillför fyra miljoner till ungdomar som behöver särskilda insatser från socialtjänsten, en viktig satsning på de ungdomar som har det extra svårt, säger Andreas Trygg (V).

Inte alla föreslagna besparingar genomförs

Inför budgetarbetet gav kommunstyrelsen förvaltningar och bolag i uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar och besparingar motsvarande 2 procent av budget. I budgetförslaget har den summan minskats till 1,3 procent. Det innebär att alla besparingsförslag som tagits fram inte behöver genomföras, bland annat bevaras Himmeta skola, nattlig barnomsorg och familjedaghem samt KomTek inom utbildningsförvaltningen.

- Skolan i Himmeta är viktig för landsbygdens utveckling, både för de som bor i Himmeta och för de som funderar på att flytta dit. Vi ser det också som viktigt att bevara KomTek för att stimulera till teknikintresse och öka rekryteringsbasen för tekniska yrken, säger Anna-Carin Ragnarsson, (KD).

Verksamheter inom vård och omsorg blir kvar

Inom vård- och omsorgsförvaltningen bevaras öppen verksamhet inom socialpsykiatrin och aktivitetssamordnare på äldreboenden.

- Vi har valt att inte spara ner på socialpsykiatri för att minska ökad isolering, sämre mående och missbruk för en av de svagaste grupperna i samhället. Vi har också sett att den psykiska ohälsan har ökat för äldre, därför har vi valt att bevara aktivitetssamordnarna inom äldreomsorgen, säger Jenny Adolphson, (C).

Andra satsningar som blir kvar är ferie- och sommarjobb för ungdomar samt att kommunens dieselfordon även i fortsättningen kommer tankas med biodiesel.

Effektiviseringar även kommande år

Nämnderna har också fått ett antal särskilda uppdrag att utföra, där ingår bland annat att ta fram effektiviseringar på 1 procent inför 2024 och 2025, utreda om landsbygdsskolornas kök kan tillverka och sälja matlådor till äldre och se över kostnader för utbildning/skolverksamhet.

Investeringarna är budgeterade på 250 miljoner fördelat utifrån nämndernas äskanden.

Goda förutsättningar finns för att hantera läget

- Köpings kommun har goda förutsättningar att hantera det tuffare läget och vi har stor tilltro till kommunens verksamheter, avslutar Annika Duàn.

Läs förslaget här Pdf, 509 kB.