I oktober genomförs brukarenkäten

Varje år i oktober genomförs en brukarenkät inom socialtjänstens verksamheter. Det är en undersökning som ska ge mer kunskap om brukarnas erfarenheter av kommunens tjänster där resultatet ska användas för att utveckla och förbättra verksamheterna.

Fortsatt digital enkät

Också detta år kommer Köpings kommun genomföra enkäten digitalt, vilket innebär att det blir enklare och går snabbare att svara på frågorna, och att efterarbetet minskar då resultatet kommer kunna sammanställas automatiskt.

- Genomförandet av undersökningen sker på olika vis, berättar samordnare Liselott Eriksson Niiranen som är ansvarig för undersökningen. Du kan bli erbjuden att besvara enkäten direkt i samband med ditt möte via en dator, surfplatta eller telefon på plats, eller så kan du få med en kod hem och besvara hemma, andra kan få en länk skickad till sin e-post. Det ser lite olika ut men det gemensamma för alla är att du som besvarar enkäten är anonym, ingen kommer veta vem som svarat vad.

Skulle du inte ha tillgång till något digitalt verktyg för att besvara enkäten så finns självklart möjligheten att göra den på papper.

En kunskapsbaserad socialtjänst

Att få in många svar är ett viktigt verktyg som ger oss kunskapsunderlag för att utveckla verksamheten och förbättra vår kvalitet. Flera av frågorna utgör också viktiga indikatorer som årligen följs upp i bland annat verksamhetsplanen.

Ditt svar är viktigt för oss

Har du ett möte bokat med någon verksamhet hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen under oktober, oavsett om det är fysiskt på plats eller digitalt, kommer du bli erbjuden att svara på enkäten. Vi uppskattar mycket om du tar dig tiden att svara på frågorna, du har dock självklart rätt att avböja.

Enkäten består av åtta frågor och tar ca 5-10 minuter att besvara.

Om enkäten
  • För de som besöker individ- och familjeomsorgen (social barn- och ungdomsvård - både vårdnadshavare och ungdomar från 13 år, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård) under denna period kommer Sveriges Kommuner och Regioners undersökning erbjudas.
  • Även social- och arbetsmarknadsförvaltningens andra områden så som öppenvård för barn, familjer och personer med risk- missbruks- eller beroendeproblematik och den kommunala arbetsmarknadsenheten kommer genomföra en undersökning med samma frågor men via ett annat enkätverktyg.
  • Köpings kommuns familjehem, samt de barn över 13 år som är placerade i dessa, erbjuds en separat enkät som sträcker sig över en längre tidsperiod (oktober till december).