Nytt gestaltningsprogram för ett ett mer levande centrum

Karta över stora gatan och korsande gator

Nyligen antogs ett gestaltningsprogram för Köpings centrum. Det fungerar som en långsiktig vision för hur centrum ska se ut.

-Programmet är en långsiktig vision för hur centrum kan utvecklas i framtiden, inte en plan för exakt hur det ska se ut. När något ska åtgärdas ska det göras enligt planen och förändring sker genom små steg över många år, säger planchef Anita Iversen.

Olika teman beroende på vilken gata

De olika delarna av centrum har olika karaktär och funktion. Stora gatan och Hökartorget som ett huvudstråk, Östra och Västra Långgatan har historisk karaktär och stråket längs ån ska utvecklas mot ett grönt åstråk. Längst upp mot Trädgårdsgatan är tanken att en stadslekpark kan byggas.

Klicka på bilden för större storlek

Varför behövs ett gestaltningsprogram?

Stora gatan behöver ses över och projekteras om. Programmet har tagits fram för att det ska vara lätt att få en helhetssyn och ska fungera som en guide i framtida utvecklingsprojekt.

Ett stöd för att skapa en enlighet

Syftet med gestaltningsprogrammet är att

  • Visa långsiktig inriktning för utformningen av området längs Stora gatan
  • Vara ett stöd vid planering av kommande större ombyggnationer i centrum
  • Vara ett stöd även vid mindre, kanske idag oplanerade, investeringar och underhåll i centrum
  • Vara ett stöd vid diskussioner med fastighetsägare vid bygglov och markupplåtelse.

Tagits fram av en arbetsgrupp

Gestaltningsprogrammet har arbetats fram av en arbetsgrupp från Köpings kommun tillsammans med konsulter från MAF och White arkitekter. Från kommunen har det funnits representanter från planenheten,
näringslivsavdelningen och gatu- och parkavdelningen på Västra Mälardalens Energi och Miljö AB (VME).