En utmaning med digital brukarundersökning

Flödesbild över hur förbättringsarbete sker

För att höja kvaliteten på socialtjänstens arbete och ta till vara på Köpings kommuns invånares åsikter genomförs varje år en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen och andra enheter inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Den årliga brukarundersökningen hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfördes i höstas och resultatet används i förvaltningens kvalitetsarbete. Dock var svarsfrekvensen väldigt låg inom vissa områden, och resultaten kan därför inte redovisas från SKR. Det är andra året som undersökningen genomförs i första hand digitalt, och antalet unika svar minskade ytterligare mot 2020.

- Det här hade vi inte räknat med, säger samordnare Liselott Eriksson Niiranen, vi trodde ju att möjligheten att besvara enkäten digitalt skulle öka antalet svar.

En utmaning till hösten att öka antalet svar

Det är svårt att säga om det minskade antalet svar beror på att handläggarna på grund av pandemin har träffat färre antal personer (även om de som har digitala möten eller telefonmöten också ska erbjudas att delta) eller om det beror på något annat. Utifrån det låga antalet svar på vissa områden har förvaltningen inför undersökningen hösten 2022 redan nu påbörjat förberedelser och information till verksamheterna om kommande enkät. Verksamheterna involveras och entusiasmeras tidigare med förhoppning om att bli mer delaktiga och där med öka svarsfrekvensen.

Förbättrad livssituation för Jobbcenters deltagare

Som tidigare år påvisar dock resultatet en stor nöjdhet med det stöd som verksamheterna erbjuder. Den fråga som generellt får lägst nöjdhet handlar om hur mycket den enskilde kan påverka vilket stöd hen får.

Teamledare Linnea Tielinen

Jobbcenter är den verksamhet inom förvaltningen med flest svar, och där ser man en mycket hög nöjdhet överlag och många svarande anser att deras situation har förbättrats i och med deras kontakt med Jobbcenter.

- Det är ju jätteroligt att se det i resultatet, det är ju precis vad vi önskar att de ska känna efter kontakt med oss, säger Linnea Tielinen, teamledare vid Jobbcenter.

Nationell undersökning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller i den nationella brukarundersökningen av socialtjänstens delar som berör myndighetsutövning (ungdomar, vårdnadshavare som berörs av barnavårdsärenden, vuxna som har kontakt utifrån missbruk/beroende, personer som söker utifrån ekonomiskt bistånd) som Köpings kommun deltar i. Eftersom samma frågor ställs i hela Sverige går det att jämföra resultatet med andra kommuner.

I Köping genomförs undersökningen förutom inom myndighetsutövningen även på Jobbcenter, öppenvård för barn och familj och för vuxna, budget- och skuldrådgivningen samt hos kommunens uppdragstagande familjehem och de placerade barn över 13 år.

Enkätens frågor och svarsalternativ
 1. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt?
  Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet ej/ingen åsikt
 2. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får?
  Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet ej/ingen åsikt
 3. Hur stor förståelse visar din kontakt för din situation?
  Mycket stor, ganska stor, ganska lite, mycket lite, vet ej/ingen åsikt
 4. Frågar din kontakt efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
  Ja, nej, vet ej/ingen åsikt
 5. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten?
  Mycket, ganska mycket, ganska lite, inte alls, vet ej/ingen åsikt
 6. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får?
  Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd, vet ej/ingen åsikt
 7. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt?
  Förbättras mycket, förbättras lite, ingen förändring, försämrats lite, försämrats mycket, vet ej/ingen åsikt