Långsiktiga planer för tågtrafik genom Köping

Bild på ett flygfoto med ett förstoringsglas över.

Hur ska Köpings tätort se ut i framtiden? Det ska en fördjupning av översiktsplanen för Köping ge svar på. Till det behövs flera delutredningar för hur vi ska växa, där en av de stora framtidsfrågorna är järnvägen.

Köping ligger längs resträckan Oslo-Stockholm

Det undersöks sedan några år tillbaka hur en snabb och effektiv tågsträckning kan se ut för sträckan Oslo-Stockholm. Idag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm över 6 timmar. Flera regioner, kommuner och trafikverket samarbetar för att göra det till en bytesfri resa på under tre timmar. Det ska bli verklighet genom fler spår, nya järnvägssträckningar och bättre utnyttjande av befintliga järnvägsspår. Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie som beskriver olika moment som de vill genomföra på sträckan. Där finns Köping med i den långsiktiga planeringen.

Ny järnvägssträckning påverkar Köping

En ny sträckning av järnvägen påverkar Köping på flera sätt:

  • Järnvägsspåret som går genom Köping idag är format som ett ”S”, vilket gör att all tågtrafik måste sakta in när de passerar. Denna kurva vill trafikverket räta ut.
  • Längs stråket Olso-Stockholm bor det 3,5 miljoner människor. Kortare restider och avgångar som stannar i Köping ökar pendlingsmöjligheterna för Köpingsbor och ger ökade möjligheter för våra företag att få tag på rätt kompetens. Med snabbare förbindelser når man nya städer på samma tid vilket gör att det geografiska området för företagande ”växer”.
  • Vi värnar om att järnvägsstationen ska vara central i staden och inte placeras utanför Köpings tätort

Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsens ordförande om järnvägen:

Vi är angelägna om bra och snabba kommunikationer till och från Köping. Järnvägen är en framtidssatsning och ett miljövänligt transportmedel. Det är viktigt att den är lättillgänglig med stationsläge i tätorten.

En möjlig tågsträckning genom Köping i framtiden

Vi har tittat på olika alternativa sträckningar genom Köping. Kommunstyrelsen arbetsutskott har tagit beslut att vi ska försöka hitta en sträckning som går relativt centralt. Vi utreder just nu hur en sådan sträckning skulle kunna se ut.

Flygfoto med dagens järnvägssträckning och en ny föreslagen sträckning markerat.

Sträckningen som utreds just nu är markerad med blått. Dagens järnväg är markerad med vit- och grårandig linje.

Ett förslag som utreds innebär att järnvägen skulle korsa väg 250 söder om Köping och sedan gå på en bro genom industriområdet söder om hamnen och över ån. Järnvägsstationen skulle behöva flytta lite österut, och efter stationen skulle tågen gå i en tunnel under Karlbergsskogen och ansluta till befintlig järnväg längs Västeråsvägen mot Munktorp.

En sträckning enligt det förslaget skulle bland annat innebära:

  • en relativt central placering av järnvägsstationen
  • en mjuk svängning genom Köping som ger kortare restider
  • möjlighet att ta bort delar av den befintliga järnvägen och utveckla området mellan centrum och inre hamnen
  • att nya broar behöver byggas där järnvägen korsar befintliga vägar och gator

När ett förslag till möjlig sträckning tas fram kommer man att studera vilka konsekvenser förslaget kan innebära. Gun Törnblad, samhällsbyggnadschef:

Det är en utmaning att hitta en sträckning genom bebyggda områden i Köpings tätort. Det kommer att kräva ett givande och tagande. Vårt mål är att hitta en sträckning som tar så mycket hänsyn som möjligt och samtidigt gagnar så många som möjligt.

Du kan tycka till vid samråd

Den fördjupade översiktsplanen tas fram i flera olika steg. Det som presenterats ovan hör till förarbetet, och när det är klart så presenterar vi ett förslag till översiktsplanen för kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner med flera. Det kallas samråd, och då finns det tillfälle att komma med synpunkter. Planen är att förslaget ska vara redo för samråd under 2021.

Läs mer om arbetet med fördjupningen av översiktsplanen i Köping:

Frågor

Om du har frågor om förslaget eller synpunkter som du vill förmedla redan nu är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.

Telefon0221-25873

E-postsamhallsbyggnad@koping.se

Faktaruta

Åtgärdsvalsstudie

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder. Trafikverket har med stöd av Region Värmland och Region Örebro initierat åtgärdsvalsstudien ”Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo”. Trafikverket har en samordnande roll för utredningens form och inriktning.

Ladda ned åtgärdsvalsstudien hos Trafikverket