Kommunen och Polisen skrev under medborgarlöften för 2022

Sara Schelin, kommunchef och Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef skrev under samverkansöverenskommelsen mellan Köpings kommun och Polisen. Samverkansöverenskommelsen handlar hur vi ska samarbeta och organisera oss.

Kommunen tillsammans med Polisen har skrivit under gemensam samverkansöverenskommelse och medborgarlöften. Medborgarlöften är en mer övergripande plan mot vilken riktning vi ska arbeta mot och har en aktivitetsplan som innehåller konkreta åtgärder.

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Det är något som alla parter är väldigt nöjda med att det fungerar så bra:

- För åttonde gången skrivs medborgarlöften under av Köpings kommun och polismyndigheten tillsammans. De är resultatet av en samverkan som utvecklats och som visar på att samarbete över lång tid ger förbättringar och resultat, säger Annika Duàn (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Alla som är inblandade i det här omfattande arbetet är oerhört engagerade. Tack vare att vi har skapat enkla kontaktvägar mellan kommunen och polisen blir samverkan mycket enklare, säger Sara Schelin, kommunchef.

Björn Wilhelmsson, som är lokalpolisområdeschef stämmer in:

- Vårt arbete senaste åren har varit relationsskapande och vi har skapat ett stort förtroende för varandra som organisationer. Vi förstärker varandra och vi på Polisen är väldigt glada över den samverkan.

Sara Schelin, kommunchef, Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef och Annika Duàn (S), kommunstyrelsens ordförande var alla väldigt nöjda med det samarbete som kommunen och polisen har ihop.

Samarbetet har nyligen uppmärksammats på nationell nivå när kommunchef Sara Schelin blev inbjuden att tillsammans med rikspolischefen Anders Thornberg berätta om hur vi i Köpings kommun arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande i samverkan med vårt lokalpolisområde.

- Vi känner en stolthet för de vi är till för, polisen och även oss själva. Vi har kommit långt i vårt trygghetsarbete men det är också viktigt att vi vågar öppna med vad vi har för utmaningar, säger Sara Schelin, kommunchef.

Kommunens och polisens medborgarlöften

Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

- I år har vi utgått ännu mer från vad som är aktuellt och arbetat ännu mer faktabaserat med underlag som vi får från vårt verktyg Embrace, polisanmälda brott, medborgardialoger, polisens strategiska lägesbild och analyser utförda av kommunens verksamheter. Utifrån från det har varje medborgarlöfte fått områden som vi kommer lägga extra fokus på, säger Thomas Hoffmann, säkerhetschef på Köpings kommun.

Medborgarlöftena skrevs under av Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef och Annika Duàn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fördjupa samverkan mellan Polisen, Köpings kommun samt andra lämpliga aktörer gällande brott, störningar och otrygghet i av Embrace lägesbild utpekade fokusområden

Det handlar om att motverka brottslighet, störningar samt upplevd otrygghet i av Embrace lägesbild utpekade fokusområden genom att bland annat uppsöka och identifiera de personer som är i riskzon för användande av alkohol, narkotika eller att rekryteras in i kriminalitet, detta med fokus på unga. Syftet är att lagföra men även erbjuda olika former av stöd eller vård. Polisen och Köpings kommun bestämmer vilka metoder och angreppssätt som är bäst lämpade och effektiva utifrån varje enskilt fall/ärende.

Fokusområden

  • Ungdomar / Narkotika
  • Otrygga platser
  • Trafiksäkerhet
  • Skadegörelse

Utveckla arbetet med situations- och platsspecifika brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder

Det handlar om att identifiera specifika problemområden, analysera orsakerna till otrygghet samt välja lämpliga konkreta åtgärder för att motverka dessa. Detta kallas för situationell brottsprevention och kan beskrivas som de åtgärder som riktar sig mot de förhållanden under vilka brott begås och kan exempelvis vara ökad belysning, kameraövervakning, åtgärda oönskad växtlighet, grannsamverkan etc.

Fokusområden

  • Polisens och relevanta representanter för Köpings kommun ska fortsätta sin närvaro och synlighet på platser eller områden som identifieras utifrån den löpande och gemensamma lägesbilden.
  • Polisen ska fortsatt samverka med berörda förvaltningar i Köpings kommun samt det kommunala bostadsbolaget KBAB i syfte att minska brott, störningar samt otrygghet bland boende.
  • Kommunikation till allmänheten är en del i det fortsatta utvecklingsarbetet för polis och kommun. Vi ser stor nytta med att nå ut med information när någonting inträffat men också utifrån vidtagna åtgärder. Detta arbete kommer att fortsätta utvecklas under 2022.

EST – Effektiv samordning för trygghet

Polisen och Köpings kommuns säkerhetschef kommer att fortsätta arbetet med att utveckla arbetssätt och metod för samverkan gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete enligt modellen EST.

Fokusområden

  • Löpande genomföra och utveckla möten för gemensam lägesbild
  • Fortsatt utveckling av digitala verktyget Embrace i samverkan.
  • Minst en gång under 2022 genomföra ett strategiskt möte med aktörer på ledningsnivå inom Köpings kommun samt den lokala polisen, kommunpolis och säkerhetschef för att diskutera samverkan kring brottsförebyggande samt trygghetsskapande arbete

Planerade aktiviteter under kommande år

Utifrån medborgarlöftena har en aktivitetsplan tagits fram. Nedanför listas några och kan du även ta del av hela dokumentet nedan.

Arbetet med Embrace utvecklas - nu med invånarnas rapporter

Under 2020 implementerades Embrace i vårt trygghetsarbete. För ett par veckor sedan lanserades funktionen för invånare att rapportera in otrygghet. Hittils har vi dragit nytta av flera kvalitativa rapporter och som Polisen också får ta del av.

- Att få in invånarnas rapporter är värdefullt för både oss och för Polisen. Det ökar delaktigheten för våra kommuninvånare, Annika Duàn (S), kommunstyrelsens ordförande.

Rapportera in trygghet direkt på weben

Kamerabevakning Ullvigymnasiet

För att bättre övervaka Ullvigymnasiet komemr kamerbevakning sättas upp på området, både utom- och inomhus.Me det vill vi öka tryggheten, motverka droghandel och personrån på skolan.

Hundsök och informationsinsatser mot narkotika

Genom att söka med hund vill vi försvåra hanteringen och minimera tillgången av narkotika i kommunala verksamhetslokaler, med fokus på skol- och fritidsverksamhet.

Informationsinsatser ska ske till vårdnadshavare gällande narkotika och kriminalitet som utgår från kommunens unggrupp och utifrån identifierade behov.

Högre trafiksäkerhet

Till 2022 har VME erhållit investeringsmedel för trafiksäkerhetsåtgärder på bland annat: Ringvägen vid Furuvägen, Västeråsvägen öster om Arbmans väg och Nibblesbackevägen sydost om Rosenlundsgatan. VME utför även trafikmätningar utifrån inkomna tips och rapporter i Embrace. Polisen utför hastighetskontroller utifrån kommunens trafikmätningar och aktuell lägesbild skapad i Embrace.

Undersöka möjligheten att installera varningssystem i händelse av en eventuell incident med pågående dödligt våld

Vi ska identifiera möjligheten att implementera ett varningssystem som kan installeras på mobiltelefoner och datorer/iPads i händelse av en eventuell PDV (pågående dödligt våld) incident.

Trygghetsvandringar och åtgärder ett mer aktivt bostadsområde

Boende i KBAB boenden ska bli mer aktivt medverkande i bostadsområdet för att om möjligt öka tryggheten. Bland annat ska cirka tio trygghetvandringar genomföras tillsammans med övriga aktörer i området under året.

KBAB ska även öka möjligheten för fritidsaktiviteter, trygghetsaktiviteter, feriepraktik för unga, praktikprogram för innanförskapslinjen och projektet Huskurage.

Hela aktivitetsplanen för 2022

Här under hittar du hela vår gemensamma handlingsplan för våra aktiviteter under 2022.

Handlingsplan med aktiviteter Pdf, 194 kB.