Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Skärpta regionala restriktioner gäller

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med 11 april. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de nationella råd som Regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
DU ÄR HÄR
 • Startsida
 • [2021-02-19] Brukare fortsatt nöjda med kvaliteten hos socialtjänsten

Brukare fortsatt nöjda med kvaliteten hos socialtjänsten

Samordnare Liselott Eriksson Niiranen

Samordnare Liselott Eriksson Niiranen

Den årliga brukarundersökningen hos social- och arbetsmarknadsförvaltningen genomfördes i höstas. Resultatet visar på en hög andel positiva svar på de flesta områden och används i förvaltningens kvalitetsarbete.

För att höja kvaliteten på socialtjänstens arbete och ta vara på Köpings kommuns invånares åsikter genomförs varje år en brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen och andra enheter inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen.

2020 genomfördes enkäten för första gången digitalt.

- Resultatet blev att det var färre antal unika svar mot förra året (215 st mot 298 st 2019). Vi kommer fortsätta att arbeta med rutinen kring en digital undersökning, säger samordnare Liselott Eriksson Niiranen.

 Vi var flexibla och använde oss av pappersenkäter där det behövdes, vi tar med oss erfarenheten och är bättre förberedda till nästa undersökning.

Resultatet används i förbättringsarbete

Resultatet används i förvaltningens kvalitetsarbete och de flesta variabler finns med i social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och följs upp efter årets slut. Förra årets resultat medförde bland annat att Familjelinjen (länk) hade längre öppettider i samband med sommaren samt jul- och nyårshelgen, och att en rutin upprättades för att kontinuerligt se över kontaktuppgifter på kommunens webb. Det är exempel på hur man arbetat för att förbättra området "kontakt.

Frågan om hur mycket den enskilde kan påverka den hjälp eller insats den får hade lägst betyg i samtliga av förvaltningens verksamheter 2019, och det är fortfarande en indikator som ligger lågt. Den har dock höjts något för exempelvis ekonomiskt bistånd för 2020. Köping ligger högre än snittet i jämförelse med de andra kommunerna i riket som medverkar i SKRs undersökning.

- Det har varit svårt att se vad som konkret gjorts för att höja resultatet, men det indikerar ändå att det är en fråga det har arbetats med i verksamheterna, säger Eriksson Niiranen.

Resultatet används nu när cheferna tillsammans med sina medarbetare arbetar vidare med sina aktivitetsplaner för 2021.

Undersökningen utökad till att också rikta sig mot familjehem

Vid kommunens Jobbcenter (kommunala arbetsmarknadsinsatser) har resultatet höjts på samtliga frågor, utom den om kontaktpersonen frågar efter brukarens synpunkter. Budget- och skuldrådgivningen har 100 procents nöjdhet på flera staplar, och ekonomiskt bistånd har ökat sin tillgänglighet från 83 procent till 90 procent från 2019 till 2020 (riket 82 procent).

Nytt för i år var att de familjehem kommunen använder sig av samt de placerade barn över 13 år var med i undersökningen. Där gick det att se att kommunen överlag har mycket nöjda uppdragstagare, vilket är roligt då det har arbetats mycket med relationen mellan uppdragstagarna och kommunen under året.

Nationell undersökning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) håller i den nationella brukarundersökningen av socialtjänstens delar som berör myndighetsutövning (ungdomar, vårdnadshavare som berörs av barnavårdsärenden, vuxna som har kontakt utifrån missbruk/beroende, personer som söker utifrån ekonomiskt bistånd) som Köpings kommun deltar i. Eftersom samma frågor ställs i hela Sverige går det att jämföra resultatet med andra kommuner.

I Köping genomförs undersökningen förutom inom myndighetsutövningen även på Jobbcenter, öppenvård för barn och familj och för vuxna, budget- och skuldrådgivningen samt hos kommunens uppdragstagande familjehem och de placerade barn över 13 år.

Enkät, frågor och svarsalternativ
 1. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt?
  Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet ej/ingen åsikt
 2. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får?
  Mycket lätt, ganska lätt, ganska svårt, mycket svårt, vet ej/ingen åsikt
 3. Hur stor förståelse visar din kontakt för din situation?
  Mycket stor, ganska stor, ganska lite, mycket lite, vet ej/ingen åsikt
 4. Frågar din kontakt efter dina synpunkter på hur din situation skulle kunna förändras?
  Ja, nej, vet ej/ingen åsikt
 5. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av socialtjänsten?
  Mycket, ganska mycket, ganska lite, inte alls, vet ej/ingen åsikt
 6. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får?
  Mycket nöjd, ganska nöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd, vet ej/ingen åsikt
 7. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt?
  Förbättras mycket, förbättras lite, ingen förändring, försämrats lite, försämrats mycket, vet ej/ingen åsikt