Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

TypeError: Cannot read property "length" from null

Spridningen av coronaviruset stor i kommunen

Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 stor i Köping. Det är viktigt att vi värnar om våra riskgrupper och följer de lokala allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
  #siteLink($site)
DU ÄR HÄR
 • Startsida
 • [2020-11-19] Trygghet, välfärd och utveckling i fokus i budgetförslag för 2021

Trygghet, välfärd och utveckling i fokus i budgetförslag för 2021

19 november 2020

Andreas Trygg, Elizabeth Salomonsson, Ola Saaw och Ivan Czitrom

Kommunstyrelsen har idag föreslagit kommunfullmäktige att anta Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalernas gemensamma budget för Köpings kommun 2021. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 30 november.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 19 november presenterades de politiska partiernas olika budgetförslag för Köpings kommun. Kommunstyrelsen valde att gå vidare med det gemensamma förslaget från Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna.

I förslaget lyfts det positiva resultat som driftverksamheterna visar, samtidigt poängteras vikten av fortsatt arbete för en ekonomi i balans, särskilt med tanke på stora åtaganden i form av bland annat investeringar under kommande år.

- Köpings kommun har en stabil ekonomi vilket är grundläggande för att klara satsningar på välfärden. Det är därför viktigt att vi även i fortsättningen använder våra resurser bästa tänkbara sätt, säger Elizabeth Salomonsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Satsningar görs och kommer göras på trygghet genom en fördubbling av det så kallade trygghetspaketet, välfärd i form av nya förskolor, ny skola och boenden för äldre samt fortsatt utveckling av arbetet för ett gott företagsklimat.

-Vårt mål är att utveckla Köpings kommun och i årets budget har vi fokuserat på trygghet, välfärd och utveckling för att ge alla möjlighet att kunna leva ett bra, tryggt och aktivt liv. Totalt kommer vi satsa 86,9 miljoner kronor på välfärden under 2021, säger Elizabeth Salomonsson.

8,6 miljoner kronor ska avsättas till resultatet och skapa en buffert inför kommande år, det motsvarar 0,5 % av det totala resultatet.

Inga höjningar i skattesatsen föreslås.

Satsningar i form av ökade budgetramar

19,4 miljoner fördelas på sju nämnder för att stärka arbetet med trygghet, välfärd och utveckling. Bland annat kommer det så kallade Trygghetspaketet förstärkas med ytterligare 1 miljon kronor och satsningar kommer göras för att stärka upp med personal och lokaler inom förskola, grundsärskola och äldreomsorg.

2,2 miljoner kronor kommer användas till att stärka upp med mer personal för utökad bemanning av Köpings nya bad- och idrottshall.

1,6 miljoner kronor läggs på att underhålla kommunens vägar samt att fortsätta rusta och utveckla lekplatser.

Andra satsningar som ingår i de utökade budgetramarna är bland annat:

 • För att öka tillgången till mark för etablering av företag satsas 300 000 kronor på arbetet med framtagning av nya detaljplaner för verksamhetsområden.
 • 800 000 kronor till förstärkning av personal på den nya förskolan i Munktorp som får två nya avdelningar jämfört med tidigare.
 • 3 miljoner kronor till grundsärskolan kopplat till personal och lokaler för att stärka barnens möjligheter till utveckling.
 • 3 miljoner kronor för att stärka upp ledningsfunktionen inom äldreomsorgen. Detta för att skapa en bättre arbetsmiljö och minska den idag höga arbetsbelastningen.
 • 3 miljoner kronor går till den kommunala barn- och ungdomsvården för att säkerställa att alla barn får det stöd de behöver.

-Genom att förstärka trygghetspaketet hoppas jag att vi kan skapa effekter på flera områden. En fungerande skolgång är grundläggande därför är det förebyggande arbetet viktigt, säger Andreas Trygg (V), ordförande för Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Investerin​​​​gar

De skattefinansierade investeringarna uppgår till 89,6 miljoner. Bland annat planeras för ytterligare förskolor, äldre- och LSS-boende, ny grundskola och nya bostadsområden. Det finns även önskemål kring idrotts- och fritidsanläggningar.

-Det är viktigt att vi fortsätter satsa på utvecklingen av kommunen, vi har satsat mycket på tomter och lägenheter och i kommande budget kommer det bli särskilt fokus på att få fram mark för etableringar, säger Ola Saaw (M), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Särskilda uppdrag till kommunstyre​​lsen

I budgeten har också ett antal särskilda utredningsuppdrag skickats med till kommunstyrelsen. Totalt har tio särskilda uppdrag delats ut, där ingår bland annat samverkan mellan kommunens nämnder och bolag för att ta del av Trygghetspaketet. Uppdrag finns också att genomföra trygghetsvandringar med allmänhet och polis minst två gånger årligen.

Exempel på fler särskilda uppdrag:

 • Kommunens nämnder ska redovisa 1% effektivisering i 2022 års budget.
 • Fördjupat samarbete mellan kommunen och näringslivet rörande utbildningar för att fler ska få en bättre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
 • Intensifiera arbetet med planering av nya områden för att svara upp till efterfrågan på mark för etableringar.
 • Uppdrag till KBAB att tillskapa fler trygghetsboenden för att fler äldre ska få möjlighet till social samvaro och öka tryggheten.

- Fler unga och vuxna ska få möjlighet att komma ut i arbete. Därför ger vi verksamheterna i uppdrag att utveckla fler spår på utbildningar i samverkan med näringslivet, säger Ivan Czitrom, vice ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Budgeten tas i kommunfullmä​ktige

Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige den 30 november.