Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
    #siteLink($site)
DU ÄR HÄR
  • Startsida
  • [2019-06-17] Detaljplan för bostäder i Västra Sömsta är klar

Detaljplan för bostäder i Västra Sömsta är klar

17 juni 2019

Området Västra Sömsta ligger i Köpings tätorts nordöstra utkant, cirka 2,5 km från Köpings centrum. Detaljplanen Västra Sömsta vann laga kraft 5 juni 2019 efter att ha prövats hos Mark- och miljödomstolen.

Småhus, parhus och radhus omgivna av natur

Detaljplanen möjliggör bostäder i form av friliggande småhus, radhus och parhus. Den omgivande naturmiljön har höga naturvärden vilket gör att bostadsområdet har goda möjligheter att bli en trivsam boendemiljö samtidigt som Köpings kommuns service finns nära till hands. Detaljplanen är utformad med inspiration från äldre bygator med y-korsningar och hus placerade i klunga med natur inpå, för att knyta an till den befintliga landskapsbilden med hus längs en gammal landsväg omgivna av natur.

Olika karaktär på husen i området

En uppdelning har gjorts i karaktärsdrag mellan husen i närhet till Brunnavägen och husen placerade intill Johannisdalsskogen. Hus i närhet av Brunnavägen ska uppföras i lantlig karaktär så att de passar väl in med befintlig bebyggelse och landskapsbild. Hus placerade intill Johannisdalsskogen ska anpassas för att passa in med omkringliggande naturmiljö med skogen som fond.

- Det är en utmaning att hitta en balans mellan att tillgodose varje individs egna drömmar och det bostadsområde som kommande generationer ska ärva och uppskatta, men det är vår målsättning, berättar planarkitekt Susanne Nilzon.

Illustration över planområdet med småhus, radhus och parhus.

Illustration över planområdet med småhus, radhus och parhus.

Läs mer om detaljplanen i planbeskrivningen

I planbeskrivningen kan du läsa om detaljplanens syfte, hur den tagits fram, förutsättningar på platsen, miljökonsekvenser, genomförande med mera. I plankartan kan du se vilka bestämmelser som gäller för olika delar av området, som till exempel utformning av fasad och tak. Kontakta gärna samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detaljplanen.