Starta en livsmedelsverksamhet

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

När du ska starta en livsmedelsverksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till miljökontoret. Tänk även på att om du planerar att ändra din verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet så behöver du ofta göra en ny anmälan. Om du är osäker på vad som gäller kan du alltid vända dig till oss för att få hjälp.

Vad behöver jag göra innan jag startar min verksamhet?

Alla verksamheter där livsmedel släpps ut på marknaden ska registreras. En anmälan om registrering behöver göras om du startar en ny livsmedelsverksamhet eller tar över en befintlig. Även andra betydande ändringar ska meddelas till miljökontoret, en sådan ändring kan vara byte av bolagsform.  Registrering gör du genom att fylla i en blankett om anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och en blankett för underlag för riskklassning av verksamheten och lämna in dem till miljökontoret.

Här hittar du översatt information om att starta livsmedelsverksamhet

Sanktionsavgifter

Från och med 1 januari 2019 gäller regler om sanktionsavgifter för vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

Reglerna innebär bland annat att den som påbörjar en ny registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta till kontrollmyndigheten.

Är du intresserad av att veta mer om sanktionsavgifter finns ytterligare information på livsmedelsverkets hemsida.

Riskklassning av verksamheten

Utifrån underlag för riskklassning räknas det fram hur många timmar kontrolltid din verksamhet kommer att ha. Ju större risk och omfattning på din verksamhet desto fler kontrolltimmar får verksamheten. Den årliga avgiften blir din kontrolltid gånger kommunens timtaxa. Avgiften kan komma att förändras utifrån de resultat som kommer fram vid miljökontorets kontroller.

När får jag starta min verksamhet?

Verksamheten får startas två veckor efter att en fullständig anmälan om registrering kommit till miljökontoret. Om du får besked att din registreringen är klar tidigare så får du starta din verksamhet.

Vi kontrollerar att du följer lagen

Miljökontoret utför kontroller på livsmedelsverksamheter. De verksamheter som kontrolleras är bland annat livsmedelsbutiker, restauranger, caféer och torg- och gatuhandel. Kontrollen innebär att vi gör regelbundna besök hos verksamheterna för att se att lagar och regler följs. De flesta av kontrollerna är oanmälda, men det förekommer också föranmälda kontroller. Syftet med tillsynen är att garantera att invånarna erbjuds säkra livsmedel. Tillsynen är även ett stöd till dig som driver en verksamhet och genom miljökontoret kan du få råd om hur du kan uppfylla de krav som ställs.

Extra kontroller

Om det vid en kontroll uppmärksammas att lagen inte följs kan uppföljande extra kontroller utföras. Vid dessa kontroller följer vi upp att de uppmärksammade bristerna åtgärdats.

Vad kostar det?

För registrering av en livsmedelsverksamhet tas en avgift ut. Därefter betalas en löpande årsavgift för miljökontorets tillsyn. Om extra kontroller behövs tas ytterligare avgift ut. Storleken på avgiften beror på hur lång tid som lagts ned i ärendet.

Utöver den årliga kostnaden för tillsyn som du som livsmedelsföretagare betalar kan det tillkomma avgifter för tillsyn enligt miljöbalkens lagstiftning. Det kan gälla kemikalietillsyn, avfallstillsyn eller tillsyn på kosmetiska produkter, beroende på vilka produkter som finns i din verksamhet.

Lagstiftning

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för verksamheten och det förväntas att du känner till och följer den lagstiftning som rör din verksamhet. Den lagstiftning som du framförallt behöver känna till 
är livsmedelslagstiftningen men även stora delar av miljöbalkens regelverk.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 28 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se