Avgifter, ansökan och tillsyn

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift. Avgiften varierar utifrån vilken typ av tillstånd som ansökan avser. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet. Observera att ansökan anses inte komplett innan avgiften är betald.

Ansökningsavgifter

  • Permanent serveringstillstånd till allmänheten: 11 625 kr
  • Permanent serveringstillstånd till slutet sällskap: 11 625 kr
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten: 9 300 kr
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap: 1 163 kr
  • Permanent förändring i serveringstillstånd: 3 720 kr
  • Återkommande tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (festival): 5 813 kr

Avgiften sätts in på Köpings kommuns bankgirokonto 991-1215. På inbetalningstalongen anger ni att inbetalningen avser ansökningsavgift för serveringstillstånd, namnet på bolaget eller föreningen samt organisationsnummer. Kopia på kvitto på inbetald avgift skickas med övriga ansökningshandlingar till alkoholhandläggaren.

Så beräknas tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. I Köping är det restauranger där tillsynsbehovet är som störst, som också får betala de högsta tillsynsavgifterna. Utgångsvärdet för beräkning av tillsynsavgiften är prisbasbeloppet som räknas om varje år. År 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor. För att beräkna tillsynsavgiften placeras restaurangens alkoholomsättning in i intervall. Varje intervall har ett indextal som ökar med alkoholomsättningen. Prisbasbeloppet multipliceras med indextalet och man får ett tal som i sin tur multipliceras med procentsatsen för alkoholomsättningen på serveringsstället, resultatet utgör tillsynsavgiften.

Indexberäkning

Nedan förklaras indelningen av intervaller för alkoholomsättningen samt indexberäkning.

Alkoholomsättning (kr)

Index

0 - 200 000

0,6

200 001 - 400 000

0,7

400 001 - 600 000

0,8

600 001 - 800 000

0,9

800 001 - 1 000 000

1,0

1 000 001 - 2 000 000

1,1

2 000 001 - 3 000 000

1,3

3 000 001 - 4 000 000

1,5

4 000 001 - 5 000 000

1,7

5 000 001 - 6 000 000

1,9

6 000 001 - 7 000 000

2,1

7 000 001 - 8 000 000

2,3

8 000 001 - 9 000 000

2,5

9 000 001 -

2,7

Räkneexempel

En restaurang har en totalomsättning på 500 000 kronor och en alkoholomsättning på 70 000 kronor, vad blir tillsynsavgiften?

Enligt tabellen får restaurangen ett index på 0,6 för alkoholomsättningen 70 000 kr. Indexvärdet (0,6) multipliceras därefter med prisbasbeloppet som är 46 500 kronor, detta ger resultatet 27 900 kronor.

Alkoholomsättningens del av totalomsättningen är 14 procent
(70 000/500 000=0,14).

14 procent av 27 900 kronor är 3 906 kronor, vilket utgör tillsynsavgiften. Avgiften är dock aldrig lägre än 3 000 kronor eller högre än 35 000 kronor.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se