Miljöfarlig verksamhet

För dig som driver miljöfarlig verksamhet är det viktigt att känna till de lagar och regler som finns. Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som medför en risk för människors hälsa och miljön. Det kan till exempel vara utsläpp till mark, vatten och luft eller störningar som buller, skakningar, ljus och strålning.

Prövning vid nystart eller ändring

Innan du sätter igång en miljöfarlig verksamhet eller om du gör stora förändringar i verksamheten ska en prövning ske. Alla miljöstörande verksamheter listas och klassas efter hur miljöstörande de är. Var prövningen sker beror på om verksamheten klassas som en A-, B- eller C-anläggning:

  • A-anläggningar prövas av mark- och miljödomstolen.
  • B-anläggningar ska söka tillstånd hos miljöprövningsdelegationen i Uppsala.
  • C-anläggningar ska göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden i Köping.

Alla företag som klassificeras som A, B- och C-verksamheter ska ha egenkontroll  för att förebygga eller motverka störningar.

Alla tillståndspliktiga företag, A- och B-anläggningar, ska årligen lämna in en miljörapport. Miljörapporten ska lämnas till miljökontoret senast den 31 mars varje år för föregående år.

Miljökontorets tillsyn

Samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret för alla som utövar miljöfarlig verksamhet i Köpings kommun och ska se till att man följer miljöbalken samt föreskrifter, tillstånd och annat som har meddelats med stöd av miljöbalken.

Syftet med tillsynen är att förebygga och minska störningar i miljön. Företagen kontrolleras genom inspektioner och krav kan ställas på exempelvis reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall.

Miljökontorets tillsyn omfattar, förutom A-, B- och C-anläggningar, även enskilda och småföretagare. Sådan tillsyn kan ske projektvis eller på grund av klagomål. För tillsynen tar miljökontoret ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 02 oktober 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se