Hälsoskydd

Om du ska driva någon av nedanstående verksamheter måste du, senast sex veckor innan verksamheten sätts igång, göra en anmälan till miljökontoret:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling där skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller liknande skärande eller stickande verktyg används
  • Solarium
  • Bassängbad som är öppet för allmänheten eller används av många människor
  • Förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Hör av dig till miljökontoret innan du startar en ny verksamhet så allt blir rätt från början. Här nedan hittar du länkar till blanketter för anmälan.

Om du startar din verksamhet utan att göra en anmälan kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Egenkontroll 
Du som bedriver någon av verksamheterna ovan ska kontrollera din verksamhet genom ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet är att förhindra att människor får allergiska reaktioner, utsätts för smitta eller att den yttre miljön tar skada.

Anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller. Det är viktigt att du känner till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, till exempel att du har kunskap om smittspridning och produkters påverkan på miljön. Du ska också känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet, ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick. De obligatoriska punkterna som ska finnas med i ett egenkontrollprogram hittar du i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Avgifter och tillsyn

Miljökontorets roll är att se till att människor inte utsätts för olägenhet som kan påverka hälsan.

Miljökontoret handlägger anmälningar och besöker lokaler dit allmänheten har tillträde. Regelbundna inspektioner görs på verksamheter med störst risker. Vid bassängbad och större strandbad sker en regelbunden provtagning av verksamhetsutövaren eller miljökontoret.

För inspektioner och annan tillsyn tar miljökontoret ut en timavgift, fastställd av kommunfullmäktige.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 augusti 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se