Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Go to Google translate

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

VÅRA ANDRA WEBBAR

Kontakt

Translate

Lyssna

Våra andra webbar
  #siteLink($site)

Regler för föreningsbidrag

Ansökan av föreningsbidrag - enkel handledning

Följ gärna denna handledning steg för steg så blir det lättare för er att fylla i ansökningsblanketten rätt . En korrekt ifylld blankett säkerställer att er förening får det bidrag den är berättigad till.

Steg 1: Är ni godkända som bidragsberättigad förening?

Om din förening tidigare fått bidrag av Köping Kommun är den godkänd som bidragsberättigad förening. Om ni inte är godkända som bidragsberättigade måste ni ansöka om det på en särskild blankett.

För att en förening ska bli godkänd som bidragsberättigad måste den:

 • ha stadgar som är godkända av Köpings kommun
 • ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i verksamheten
 • ha mer än 50% av sina medlemmar boende i Köpings kommun
 • ha sitt säte i Köpings kommun
 • ta ut en skälig medlemsavgift
 • aktivt arbeta mot missbruk av droger

Steg 2: Vilken kategori av bidragsberättigad förening tillhör ni?

Det finns tre kategorier av föreningar/grupper som kan söka bidrag:

Barn- och ungdomsföreningar

En bidragsberättigad barn- och ungdomsförening ska arbeta efter demokratiska principer och vara godkänd av Kultur- och folkhälsonämnden enligt de allmänna bestämmelserna.

Kategori 2: Fria grupper

Det här bidraget är till verksamheter som är av särskild betydelse och som överensstämmer med Kultur- och folkhälsonämndens mål. Vi tycker att det är extra viktigt att finna fler former för att stödja verksamhet som är nytänkande eller som söker nya former för sin verksamhet.

Kategori 3: Övriga föreningar

Föreningar som inte har barn- och ungdomsverksamhet, men som är godkända av Kultur- och folkhälsonämnden som bidragsberättigad förening räknas till övriga föreningar.Hit räknas bland annat kulturföreningar, hjälporganisationer, sociala föreningar, handikappsorganisationer, bygdegårdsföreningar och enlagsföreningar. Pensionärsföreningar hör till gruppen övriga föreningar men kan bara få en fast summa (15 kr/medlem) i bidrag om föreningen är ansluten till ett pensionärsförbund.

Steg 3: Vilken del av er förenings verksamhet är bidragsberättigad?

När föreningen blivit godkänd av Kultur & Folkhälsa som bidragsberättigad, varit verksam i minst sex månader och vill söka bidrag måste verksamheten vara:

 • organiserad och ledarledd
 • fastställd i en verksamhetsplan
 • allmännyttig
 • stimulerande till kulturell och social utveckling
 • socialt ansvarstagande
 • stimulerande till positiva möten
 • demokratisk
 • fungerande med ansvarig styrelse med egen ekonomisk förvaltning

Föreningen kan inte få bidrag av kommunen för studiecirkel som bedrivs hos ett studieförbund.

Steg 4: Vilka olika bidrag finns att söka?

Det finns fyra olika sorters bidrag att söka. Alla föreningar kan inte söka alla bidrag. Efter texten finner du en skiss på vilka bidrag som olika kategorier av föreningar kan söka.

1.Verksamhetsbidrag

Baseras på antal grupper och antal aktiviteter som er förening redovisar i verksamhetsplanen och i ansökningsblanketten.

Föreningens årsmöte ska fastställa verksamhetsplanen som ska innehålla uppgifter om:

 • beräknat antal grupper
 • beräknat antal sammankomster
 • ansvarig ledare

För att få bidrag för en grupp måste den:

 • vara naturlig för genomförandet
 • bestå av minst tre deltagare i åldern 7–25 år vid varje sammankomst
 • ha minst fem planerade och redovisade sammankomster
 • vara ledarledd, organiserad och pågå i minst 60 minuter
 • inte har mer än 50 % av deltagarna i fler än en bidragsberättigad grupp i föreningen.

Verksamhetstödet beräknas på max 1 tillfälle/deltagare/dag

2.Bidrag till idéförverkligande

Med detta bidrag vill vi hjälpa din förening att lyfta fram era mål och er verksamhetsidé. I ansökan måste ni redogöra för på vilket sätt föreningen ska utforma verksamheten det närmaste året för att öka kvalitén. Planen för idéförverkligande måste också fastställas på föreningens årsmöte.

Utbildningsbidraget är en annan del av bidraget för idéförverkligande. Utbildningsplanen måste även den fastställas av årsmötet och ska innehålla uppgifter om:

 • vilken sorts kurs det gäller
 • vilka som ska gå kursen
 • antal utbildningsdagar

För att få bidrag till utbildning ska medlemmen delta i en lokal, regional eller central kurs som omfattar minst sex timmar. Är utbildningen mindre än sex timmar men pågår över flera dagar kan timmarna räknas ihop. Utbildningsbidraget har ingen åldersgräns, men utbildningen ska komma ungdomarna i föreningen till godo.

Exempel på utbildningar som föreningarna inte kan få bidrag för är till exempel träningsläger, planeringsträffar, konferenser, studieresor, yrkesutbildningar eller utbildningar där andra kommunala eller statliga bidrag utgår.

3. Anläggningsbidrag

En förening kan få ett anläggningsbidrag om den har en stor verksamhet och hyr, äger eller svarar för drift av en lokal eller anläggning. Hyresavtalet måste godkännas av Kultur- och folkhälsonämnden. Om hyresavtalet godkänns måste lokalen eller anläggningen upplåtas till andra föreningar i den utsträckning som Kultur- och folkhälsonämnden efter samråd med föreningen beslutar.

Den förening som inte följer Kultur- och folkhälsonämndens beslut kan helt eller delvis fråntas bidraget. Bidraget täcker inte kostnader för egen föreningslokal.

4. Projektbidrag

Kultur- och folkhälsonämnden kan ge bidrag till verksamheter som de tycker är särskilt angelägna. Det kan vara till projekt och grupper som inte ingår i den ordinarie verksamheten.

Steg 5: Vilka bidrag kan er kategori av förening söka?


Steg 6: Hur fyller ni i blanketten och vilka dokument ska skickas med ansökan?

När ni tagit reda på vilken kategori av förening ni tillhör och vilka bidrag föreningen kan söka fyller ni i en ansökningsblankett som finns på hemsidan.
Använd inte gamla blanketter, då dessa innehåller fel uppgifter. Blanketten ska fyllas i noggrant med de uppgifter som vi efterfrågar. Glöm inte medlemsantal (mycket viktigt!) och belopp där det krävs. Fyll bara i de delar som er kategori av förening kan söka.

Tänk på att ansökan måste vara komplett vid inlämnandet. Alltså måste ansökan innehålla alla dessa delar:

 • Korrekt ifylld ansökningsblankett
 • Underskrivet och justerat årsmötesprotokoll
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan (viktigt att planerad verksamhet och planerade grupper finns med)
 • Bokslut
 • Revisionsberättelse

I de fall er förening har årsmöte efter 30 april får ni komplettera ansökan med årsmöteshandlingarna i efterhand.

Om en blankett eller ansökan inte är rätt ifylld meddelar vi er detta så att ni får chansen att lämna in en komplett ansökan.
Dock måste ansökan vara Kultur&Folkhälsa tillhanda senast 31 mars.

Steg 7: När kommer beskedet om hur mycket bidrag er förening kommer att få?

Kultur- och folkhälsonämnden tar beslutet om bidragen vid sitt möte i juni. Därefter meddelar Föreningsenheten beslutet till föreningarna.

Från och med år 2017 kommer vi inte att genomföra några föreningsdagar med de politiskt valda medlemmarna i Kultur- och folkhälsonämnden.
I början av juli skickas 80% av beviljad summa till föreningarna.

Steg 8: Vad händer vid en revision?

Under hösten genomför vi en revision. Det är olika från år till år vilken del av bidraget vi gör revision på.
Om ingen korrigering finns att göra efter revisionen betalas återstående 20% av bidraget ut i februari nästkommande år.

Steg 9: Är det något mer föreningen måste göra?

Direkt efter årsmötet måste er förening skicka in en uppdatering av era kontaktuppgifter. Blankett finns på hemsidan.
Det är viktigt för oss att ha rätt information om föreningens ordförande, sekreterare, kassör och kontaktperson.

Läs mer om föreningsbidraget i föreningshandboken Pdf, 5 MB.

Ansökan om föreningsbidrag Pdf, 1 MB.

Komplettering till föreningsbidragansökan Pdf, 1 MB.


Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Föreningskonsulent / bokning av anläggningar

Kultur & Fritid
Barnhemsgatan 2
731 85 Köping

Bokningstelefon: 0221-256 71
Övriga föreningsfrågor: 073-699 60 11

Besökstid:
endast förbokade besök