Om översiktsplan

Översiktsplan

En översiktsplan är en långsiktig handlingsplan som visar hur kommunen vill utvecklas över tid, med sikte cirka 20 år fram i tiden. Den innehåller information om hur kommunen vill använda mark- och vattenområden och hur byggnader, vägar och liknande ska utvecklas och bevaras. I översiktsplanen redovisas till exempel var kommunen vill placera nya bostads- och verksamhetsområden, var nya bil-, cykel- och järnvägar ska dras och vilka naturområden som behöver skyddas. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplanen är ett viktigt dokument för kommunen eftersom den visar kommunens framtidsvision och eftersom den används som underlag i dialoger med myndigheter, näringsliv, kommuninvånare och andra kommuner. Köpings kommuns aktuella översiktsplan antogs den 24 september 2012.

När görs en ny översiktsplan?

Varje mandatperiod, det vill säga vart fjärde år, ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell. Om den inte är aktuell behöver en ny tas fram. För att översiktsplanen ska vara ett levande och aktuellt dokument är det också vanligt att göra fördjupningar och tillägg. Ett tillägg eller en fördjupning till översiktsplanen kräver samma process som när en ny översiktsplan antas, vilket kan läsas om i stycket nedan.

Hur går det till att göra en översiktsplan?

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan, och förankringen går i flera steg.

Illustration av översiktsplaneprocessen

Översiktsplaneprocessen.

Program, vilket inte är obligatoriskt

Programmet är en plan för själva arbetet med översiktsplanen. Det redovisar underlag, syfte och mål för det fortsatta arbetet. Under programskedet samlar kommunen in erfarenheter och synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag.

Samråd

Under samrådet presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan för kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner med flera. Deras synpunkter sammanställs sedan i en samrådsredogörelse och förslaget ändras ofta i vissa delar för att ta hänsyn till synpunkterna.

Utställning

Den justerade översiktsplanen ställs ut för att granskas, ofta på biblioteket eller en annan plats dit allmänheten enkelt har tillträde. Utställningen pågår i minst två månader. Det finns nu återigen möjlighet att tycka till om förslaget. Synpunkter sammanställs sedan i ett utställningsutlåtande och planen justeras eventuellt ytterligare.

Antagande

Översiktsplanen är nu redo att antas i kommunfullmäktige. Den är inte juridiskt bindande efter att den har antagits men den ligger till grund för beslut, till exempel bygglovärenden och detaljplaner.

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet om antagande överklagas. Däremot kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande. Alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerade till kommunalskatt i kommunen får överklaga.

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 januari 2019


Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se