Fördjupning av översiktsplan

Fördjupad översiktsplan för Köpings tätort

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med en fördjupning av översiktsplanen för Köping. Fördjupningen ska ge svar på hur Köpings tätort kan se ut i framtiden. Arbetet beräknas pågå från 2019 till 2021.

Översiktsplan

Översiktsplanen ”Köping i framtiden” är en planering för hela Köping kommuns utveckling. Den anger till exempel var nya vägar och bostadsområden ska byggas och vilka naturområden som ska skyddas. Planen är vägledande för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett hållbart samhälle för att Köpings kommun ska fortsätta vara en bra plats att leva och bo på, även för framtida generationer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Köpings tätort. Fördjupningen ska ge svar på hur Köpings tätort kan se ut i framtiden. Att centralorten utvecklas på ett bra sätt är viktigt för alla invånare i kommunen.

Tidsplan och process

  • Arbetet inleds vinter 2019 med planering av projektet och startmöten samt tidig medborgardialog i form av en webbenkät (27 februari-15 mars).
  • Under 2019 pågår förarbete med utredningar och internt arbete i temagrupper för att ta fram samrådshandlingar.
  • Samråd inklusive medborgardialog pågår under vintern 2019-2020.
  • År 2020 arbetas utställningshandling fram och utställning beräknas ske under slutet av 2020.
  • I början av år 2021 arbetas antagandehandling fram.
  • Fördjupningen av översiktsplan på förslag för antagande i kommunfullmäktige våren 2021.
Process

Processen för fördjupning av översiktsplan

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 mars 2019


Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se