Macksta

Macksta

Flygfoto över området Macksta i Köping.

Macksta ligger i östra delen av Köping mellan Västeråsvägen och Karlbergsskogen. Området är utpekat i kommunens översiktsplan som ett område för nya bostäder.

Området började bebyggas efter stadsbranden 1889 när nya bostäder snabbt behövde ordnas för de hemlösa. Det finns ingen detaljplan för området idag men däremot en områdesplan från 1980 som innehåller begränsningar för hur fastighetsägarna kan använda sina fastigheter. Områdets framtida utveckling har diskuterats vid flera tillfällen genom åren. Macksta anges i kommunens översiktsplan från 2012 som ett område som ska kompletteras med bostäder. Geotekniska prover har utförts på kommunal mark i området under 2018, provtagningen är en del i en faktainsamling inför ett fortsatt arbete med utvecklingen av Macksta. Under 2019 fortsätter arbetet med utvecklingen av området och som ett första steg förbereds ett planprogram med en vision för hela Macksta bebyggelseområde.

Om planprogram

Detaljplaneprocessen

Detaljplaneprocessen

Program kan upprättas för ett större område, till exempel en stadsdel, som underlag för flera framtida detaljplaner inom området. Programmet innebär då en möjlighet för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor till diskussion. Själva planprogrammet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika förslag.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 februari 2019


Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se