Brottsförebyggande rådet

Bild på köpingspolis.

Det brottsförebyggande rådet i Köpings kommun, Brå Köping, har till uppgift att samordna brottsförebyggande insatser för att skapa en tryggare kommun med mindre brottslighet och skadegörelse. Rådets verksamhet ska bidra till att kommuninvånarana ska känna en ökad trygghet i sin vardag.

I rådet ingår representanter från kommunstyrelsen, kommunens förvaltningar, polisen, centrumföreningen, brottsoffer- och kvinnojour samt näringslivsrepresentanter.

Rådet arbetar med tre prioriterade områden:

  • Motarbeta misshandel och våld
  • Ett rent och tryggt Köping
  • Motarbeta drogmissbruk

Handlingsplan 2016PDF

Medborgarlöften 2016

Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens tidigare samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Med tidigare samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund för fortsatt arbete lovar Köpings kommun och polisen att arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten i Köping.

  • Polisen lovar att arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i Köpings centrum genom polisiär närvaro och synlighet. 
  • Polisen lovar att vid minst fem tillfällen genomföra trygghetsskapande åtgärder i Köpings centrum genom riktade polisiära insatser innefattande fotpatrullering, förstärkt med polisvolontäruppdrag. 
  • Polisen lovar att utföra trafiksäkerhetsinsatser på de platser i kommunen som i medborgardialogerna särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt. Detta gäller även platser utanför Köpings tätort. 
  • Köpings kommun lovar att arbeta med att skapa tryggare belysning i den offentliga miljön. En översyn av belysningen i Köpings centrum ska ske enligt Köpings kommuns belysningsprogram. Belysningen ska förstärkas på 10 platser där gång- och cykeltrafiken korsar starkt trafikerade gator.
  • Köpings kommun lovar att under året arbeta förebyggande mot cykelstölder. Kommunen kommer att installera en kameraövervakning av cykelparkeringen på stationsområdet i syfte att förebygga cykelstölder på denna särskilt utsatta plats.
  • Köpings kommun och polisen lovar att under året gemensamt genomföra en kartläggning gällande bostadsområdet Nygård för att under 2017 arbeta med ett trygghetsskapande projekt i området

Gemensamt löfte för 2016

  • Köpings kommun och polisen lovar att under året gemensamt genomföra en kartläggning gällande bostadsområdet Nygård för att under 2017 arbeta med ett trygghetsskapande projekt i området.

Medborgarlöften 2016 i sin helhetPDF

Utvärdering av kameraövervakning Köpings stationPDF

Ledamöter i Brå Köping

Roger Eklund, ordförande, kommunstyrelsen
Mathias Axelsson, Företagarna
Josefina Ackelman-Thunholm, Vård & Omsorg
Tobias Back, ungdomslots
David Schanzer-Larsen, t.f. kommunchef
Pia Hjelm Södergran, Centrumföreningen
Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef
Tom Wahlstedt, Brottsofferjouren
Jan Häggkvist, säkerhetschef i kommunen
Peter Landin, KBAB
Gun Törnblad, Stadsarkitektskontoret
Sverker Lindberg, Tekniska kontoret
Caroline Evenbom, Social & Arbetsmarknad
Andreas Trygg, kommunstyrelsen
Helen Hammarlund, Barn & Utbildning
Conny Hall, Kolsva kommundel
William Wikström, BRÅ-samordnare, alkoholhandläggare
Pernilla Einan, Kultur & Fritid
Ola Saaw, kommunstyrelsen
Lars-Olov Johansson, sekreterare, Stadskansliet

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 januari 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se